44651. lajstromszámú szabadalom • Tüzelőajtó cserépkályhák számára

Megjelent 265 .9 Q9. évi március hé 24-én. MAlxY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44651. tízám, li/h. OSZTÁLY-Tüzelőajtó cserépkályhák számára. K. K. PR1VILEGIERTE HOMBOKER UND MARIENTHALER EISEN­WAREN-INDUSTRIE- UND HANDELS-ACTIENGESELLSCHAFT MORAVIA CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1908 május hó 25-ike A cserépkályhák eddig szokásos tüzelő­ajtói közvetlenül az ajtókeret hornyában fekszenek, vagy az ajtókeretre fölfeksze­nek úgy, hogy a fűtőgázok közvetlen be­hatása alatt erősen szenvednek, rövid hasz­nálat után elhúzódnak vagy másképen de­formálódnak és ennek folytán tökéletlenül, zárnak, végül pediig külső f öl'ületükön a dí­szítési célra kapott fényt vagy csupasz csi­szolást elveszítik. Jelen találmány cserépkályhák oly tü­zelőaj tójára vonatkozik, melynél az emlí­tett hátrányok azáltal kerültetnek el, hogy az ajtókeret hornyában egy, az ajtókereten csuklósan megerősített elzáró lemez fek­szik, mellyel csapok segélyével egy külön, ajtósaerűen kiképezett díszítőlemez van akképen összekötve, hogy a két lemez kö­zött hűtő levegő átáramlása céljából hézag marad szabadon és a díszítőlem ez a kályha meleg káros behatása elől elvonatik. A rajzon egy ily tüzelőajtó az 1. ábrában nyitott helyzetben rajzolt né­zetben és a 2. és 3. ábráiban aárt helyzetben ábrán zolt nézetben és függélyes metszetben van föltüntetve. Az (a) ajtókereten a (c) csuklók segélyé­vel a (b) elzárólemez van oly módon meg­erősítve, hogy az elzárólemez az ajtó zárt állapotában tökéletesen a keret hornyár ban fekszik (3. ábra). Ezzel a lemezzsl az (e) csavarorsók segélyével egy megfelelően kiképezett (d) dísütőlemez van lössaakötve, mely az egész ajtónak ía cserépkályhák szokásos tüzelőajtója kinézését adja. Az (e) csavarorsók azbesztből vagy hasonló rossz hővezetőből készült (f) alátétlemeze­ken hatolnak át és a (d) lemez (g) tol­dataiba vannak becsavarva. Az ajtót a ke* rettel összekötő csuklók a díszítő leme­zen is elrendezhetek. Ezen elrendezés következtében a tulaj­donképeni (b) elzárólemez és a (d) díszítő­lemez között a (h) hézag marad szabadon, mely friss levegő akadálytalan hozizálépé­sét engedi meg* úgy, hogy egyrészt az el­zárólemez állandóan lehűlésnek van kitéve, másrészt a (d) díszítőlemez a kályhalemez káros behatásai alól elvonatik. Az (e) csa­varorsók meglazítása után a díszítőlemez bármikor levehető és új, iadott esetben más­képen díszített díszítőlemezzel cserélhetők ki, ami a kereskedő részére azt az előnyt

Next

/
Thumbnails
Contents