44642. lajstromszámú szabadalom • Palackzár

Megjelent 1909. évi március itó 22-én. MAGY. ggg* KIR. SZABADALMI |Bb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44642. szám. XVII I/d. OSZTÁLY. Falackzár. MARKÓ TIVADAR MAGÁNZÓ BUDAFOKON, TÉLY LAJOS MAGÁNZÓ, JUNG ANTAL ÉS KARL JÓZSEF GYÁROSOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 junius hó 2-ika. Jelen találmjány tárgya oly palackzár, mely megakadályozza azt, hogy a palack, a zár illetéktelen fölbontása után ugyan­azon zárral elzárható legyen s lényege ab­ban áll, hogy a közönséges peremmel bíró, vagy a találmány tárgyának megfelelően alakított, fejjel ellátott palack pereme alá bizonyos távolságokban, illetve külön e célra alakított, üvegfej mélyedéseibe al­kalmas fémből előállított kupak nyúlványait beszorítjuk. A találmány tárgya a mellékelt rajzban több példakéipeni foganatosítási alakban látható. Az Az 1., 2., 3. és 4. ábrában egy közönsé­ges peremmel biró üvegfejre alkalmazható zár van bemutatva, és pedig 1. és 2. ábrában zárás előtt metszetben, illetve nézetben, a 3. és 4. ábrában zárás után elől-, és ol­dalnézetben. Az alkalmas fémből előállított (a) kupak két vagy több szemben fekvő (a1 , a') fü­lekkel van ellátva. A palack zárása alkalr mával az üveg szájára tömítés céljából cél­szerűen egy (b) tömítőlemezet helyezünk és a zárást oly módon eszközöljük, hogy az (a) kupakfüleknek a (d) perem alá eső részén excenter segélyével (c) dudorodásokat ké­pezünk ki, mélyek az üveg (d) peremébe fogódznak s így a palack zárását idézik elő. Az 5., 6. és '7. ábrában a találmány tárgya oly különösen alakított palackfejen van bemutatva, amely palack peremmel bír és ezen peremben két vagy több szemben fekvő helyen tetszés szerint alakított mé­lyedések vannak kiképezve. A 8., 9. és 10. ábrában oly sima üvegfejjel biró palackon van a találmány tárgya bemutatva, mely­nél a palackfejein horony van képezve. A 11., 12., és 13. ábrában pedig sima fejjel biró oly palackon, amelynél a palackfejen két vagy több, szemben fekvő helyen tet­szés szerinti mélyedések vannak kiképezve és végül a 14., 15. és 16. ábrában oly pa­lackon, amelynél a perem alsó részén tet­szőlegesen alakított horony van kiképezve. Mindezen foganatosítási alakoknál a zár rást a kupakkal épp úgy eszközöljük, mint a föntebb leírt első kiviteli alaknál, t. i. az (a) kupaknak a palackfejre való rányo­mása után egy excenter segélyével az (aJ) füleken (c) dudorodásokat képezünk ki, amelyek a palackfej (d1 ) mélyedéseibeha­tolnak s így a palack zárását eszközlik.

Next

/
Thumbnails
Contents