44623. lajstromszámú szabadalom • Transzformátor ömlesztőkemence

Megjelent 1909. évi március hó 17-éu. MAGY. gfeh KIR. SZABADALMI jfgU HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44628. szám. VXi/i- OSZTÁLY. Transzformátor-ömlesztőkemence. HELBEBGER HUGÓ G. M. B. H. CÉG MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1908 junius hó 20-ika. Jelen találmány tárgya transzformátor­ömlesztőkemence, mely azáltal van jelle­mezve, hogy a kemence elé kapcsolt vál­takozó vagy forgóáramú transzformátor köz­vetlenül a transzformátoron vagy annak közvetlen közelében kontaktusberendezések­kel bír, melyek egy grafitolvasztó edény elhe­lyezését és ennek villamos árammal való táplálását akként eszközlik, hogy a transz­formátortól a fogyasztási helyig a vezetéki veszteségek a legkisebb mértékre szoríttas­sanak. Ezen transzformátor primértekercse tekercssorozatból van összeállítva, melyek egy átkapcsoló segítségével tetszés szerint bekapcsolhatók, hogy a szekundéi-tekercsben különböző feszültségek és áramerősségek áramveszteség nélkül legyenek létesíthetők; ily áramveszteségek ellenállások alkalma­zásánál szoktak előfordulni. A mellékelt rajzon az ömlesztőkemence példaképen vett foganatosítási alakját, és pedig az 1. ábrán a kemence általános elrendezé­sét sémás rajzban; a 2—6. ábrán a grafitolvasztó tégelyek fo­ganatosítási alakjait; a 7. ábrán pedig a kemencét távlati kép­ben tüntettük föl. (1) a transzformátor, melynek (2) primér­tekercse, mint már említettük, több tekercs­ből áll, melyek a (3) átkapcsolóval vannak összekötve. (4) az áramforrás, mely egy­részt a (3) átkapcsoló, másrészt az (5) am­péremeter közbeiktatása útján a (2) primér­tekerccsel van összekötve. A (6) szekundér tekercsről a grafitból ké­szült (8) tégelyhez a (7, 7) kontaktusok ve­vetnek; a tégely az olvasztandó anyag föl­zételére szolgál. A grafitolvasztó edény is­meretes Összeállítású anyagból készülhet A (7) kontaktusok a (9) vízhűtéssel látha­tók el, melynek célja, hogy az olvasztó té­gelyről a transzformátorra való melegátvi­telt megakadályozza. A rajzon közönséges grafitolvasztó tégely van föltüntetve; ezt a (10) kézikerék segé­lyével a két (7, 7) kontaktus közé szorít­juk. Igen előnyös a kontaktusok ércrésze-és a tégely között jól vezető szénkontak­tusokat alkalmazni, és pedig azon célból, hogy a hőelvezetést a lehetőségig kiseb­bítsük. Teknőszerü olvasztó edényeknél az áram­bevezetést oldalt alkalmazzuk és az ol­vasztóedény alakja szerint különféleképpen foganatosíthatjuk. Ha a transzformátor primérvezetékét áram­forrással kapcsoljuk össze, a szekundér-

Next

/
Thumbnails
Contents