44601. lajstromszámú szabadalom • Vetőgép

Megjelent 19U9. évi március hó 1^-én. MAGY ^ KIR. SZABADALMI jHB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44601. szám. X/a. OSZTÁLY Vetőgép. FR. MELICHAR, FABRIK LANDWIRTSCHAFTLICHER MASCHINEN CÉG BRANDEISBAN. A bejelentés napja 1307 május hó 4-ike. Jelen találmány tárgya olyan berendezé­sekkel ellátott vetőgép, melyek a gépet az eddigieknél nemcsak jobbá teszik, hanem , amellett lényeges műszaki haladást is je­lentenek. A találmány szerinti vetőgépnél különö­sen a barázdás vetőhengerrel bíró vetőké­szülék, továbbá a készletszekrény kiüríté­sésére, valamint a vetőgép be- és kiiktatá­sára szolgáló szerkezet tüntet föl lényeges javításokat. Barázdás vagy rovátkolt vetőhengerrel bíró vetőgépek már ismeretesek ugyan, de ezeknél a jelenleg alkalmazott szerkezetnek annyi hátránya van, hogy ezeknek kiküszo- ( bölése kívánatos volt. A hiányok különösen ázon tekintetben voltak szembetűnők, hogy a magvak a készletszekrényből való kive­zetés alkalmával nagy mértékben össze­darálódtak, széttöredeztek és szétnyomód­tak úgy, hogy ezen vetőkészülékek gyönge, puha, különösen pedig olyan magvaknál, melyekben a csirázási folyamat már kez­detét vette, egyáltalában nem voltak hasz­nálhatók. Azonkívül gyakran előfordult, hogy az ilyen vetőkészülékek némely mag­faj táböl őómmit sem hoztak ki a vetőszek­rénybői s a vényes magvak vetésé teljesen egyenlőtlen volt, amellett pedig apró mag­vak, pl. a mák, repce stb. magvai ezen , vetőkészülékkel egyáltalában nem voltak vethetők a kivánt kis mennyiségben. A rovátkolt vetőhengerrel bíró vetőgépék fönti és egyéb hátrányait a találmány sze­rinti vetőgép van hivatva megszüntetni, mely a mellékelt rajzokon föltüntetett bé­rendezésekkel van ellátva. Az 1. ábrán függélyes keresztmetszetben látható vetőkészülék (A) tengelye, mely a (B) készlettartány (1, 2) oldalfalaiba ván ágyazva (1—3 ábrák), két részből és pedig két félkörkeresztmetszetű (3, 4) vasrúdból | áll (11. és 12. ábra), melyek lapos részük­kel egymásra feküsznek. A vetőtengely két fele hosszirányban széthúzható, azonban a két.darab egyetlen tengely gyanánt forog együtt. Ezen tengelyen a (C) vetőkészülékek ül­nek, melyeknek mindegyike két részből (4. és 5. ábra), még pedig a (6) hüvéllyel meg­toldott, barázdás (5) vetőhengerből és a (7) köpenyből áll, mely részek közül az (&) vetőhenger a (6) hüvellyel együtt a vet6-tengely (8) felére, a (7) köpeny pedig á vető tengely (4) felére van erősítve. A (7) köpeny hengeralakú és ugyanolyan külső

Next

/
Thumbnails
Contents