44594. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mótorikus erőnek súrlódó korongokkal való átvitelére

Megjelent 1909. évi március hó l»-én. MAGY. gfe^ KJR. SZABADALMI gSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44594. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Berendezés mótorikus erőnek súrlódó korongokkal való átvitelére. TARRISSE MATHURIN MÉRNÖK SÜRESNESBEN. A bejelentés napja 1908 május hó 9-ike. Elsőbbsége 1908 májas 13-ika. Jelen találmány tárgya berendezés moto­rikus erőnek súrlódó korongokkal való átvi­telére, mely erőjárművek, motorcsónakok, szövőszékek vagy tetszőleges más gépek hajtására alkalmazható. A találmány értelmében a hajtott korong, mely tengelyének mentén a hajtó korong átmérőjének irányában beállítható, olykép áll rúgóhatás alatt,' hogy a hajtó koronghoz oly nyomással szorul, mely a sebességhez fordított viszonyban áll és mely az ellenál­lás nagyobbodása esetén emelő segítségével még fokozható. A rúgó, mely a hajtómű be- és kikap­csolásához szükséges mozgásokat megengedi, a hajtott korongnak minden sebesség mel­lett való állandó továbbítását biztosítja. A mellékelt rajz 1—7. ábráiban a talál­mány tárgyának több foganatosítási alakja van sematikusan föltüntetve. Az 1. ábrán az (1) súrlódó korong egy második koronghoz párhuzamos (2) tengely mentén eltolható úgy, hogy az érintkezési hely a (3) korong egy átmérője mentén, mely hajtását a (4) motortól nyeri, tetsző­legesen elhelyezhető. A (2) tengely az (5) tengely hajtására szolgál, mellyel (6)-nál alkalmas csuklós kapcsolással van össze­kötve. A (2) tengely (7) vége az (R) rúgó behatása alatt áll. A 2. ábra szerint a rúgó a tengely közé még a (8) szögemelő van beiktatva, mely (9)- nél helytálló csapággyal bír. Ezen elren­dezésből az (a, b) emelőkarok változtatható viszonya származik, melyek hosszukat az (1) korongnak a (3) koronghoz való eltoló­dásának mefelelően változtatják. Ha a (10) szabályozó csavar behatása alatt álló rúgó nyomása azon mértékben növekszik, mely­ben az (1) korong a (3) korong középpontja felé eltolatik, akkor a korongok között lévő nyomás nemcsak a növekvő emelőviszony arányában, hanem ezen rúgó hatása alatt is nő. A súrlódó korongok a rúgó által kapcso­latban tartatnak és mindaddig maradnak bekapcsolva, míg a rúgó nyomása ellenkező irányban ható erő által le nem győzetik. Ezen célból a (11) lábító vagy hasonló (3. ábra) van elrendezve, amely által a (12) rúddal működtethető és a (14) rúdra beható (13, 13') könyökemelő beállítható. A (14) rúd (7)-nél a (2) tengellyel van összekötve úgy, hogy ez a (11) lábító működtetése alkalmá­val lenyomatik és az (1) korongnak a (3) koronggal való érintkezése megszűnik. A 4. és 5. ábrák a jelen találmány értel­mében történt oly elrendezést tüntetnek föl, melynél egyetlen egy emelő segítségével úgy az (1) korongnak tengelye mentén való

Next

/
Thumbnails
Contents