44580. lajstromszámú szabadalom • Hűtőedény

Megjelent 1909. évi március lio ll-éi». MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 44580. szám. XVIII/c. OSZTÁLY. Hütőedény. HEIN ADOLF MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 junius hó 23-ika A jelen találmány tárgya készülék éte­lek, italok és más effélék hűtésére, illetve hidegen való eltartására, mely egészen más elven alapszik, mint a szokásos jégszekré­nyek. Az eddig használatos jégszekrények valamennyien olyan külön jégtér létesíté­sének elvén alapszanak, mely magában zárt, míg az ételek stb. egy vagy több közös térben vannak elhelyezve. Az eddigi beren­dezéseknek egy [további ismertető jele, hogy ajtó vagy más efféle útján hozzáfér­hető. Az első ismertető jel, nevezetesen egy olyan magában zárt jégtérnek jelenléte, mely kizárólag sugárzás vagy falhűtés út­ján hat és a legtöbb esetben csak egyol­dalúan van a hűtendő térhez viszonyítva elrendezve, magától jértetődőleg ja hűtő­szernek aránylag rossz kihasználását ered­ményezi. ^Általánosan ismert tény, hogy még jól szerkesztett jékszekrényeknek is, különösen azoknál, melyek házi használatra szolgálnak, a jégtartány töltése, mely meg­lehetősen nagy mennyiségű jeget foglal magában, legföljebb 15—20 óráig elegendő, anélkül, hogy ezen idő vége felé még va­lami tetemes hűtőhatást gyakorolna. Más­részt ajtóknak vagy más efféléknek elren­dezésénél a mindenkori nyitásnál az összes | hideg levegő egyszerre kiüríttetik a jég-I szekrényből és az újonnan belépő levegőt a j hűtőfalaknak kell ismét alacsony hőmérsék­letre hozni. Ennek folytán a szokásos jég-I szekrény előnytelenül működik, j A jelen találmány tárgyát tevő szerke­| zet mind a két irányban eltérő elvekből [ indul ki. Először is nem alkalmazunk külön i jégteret, hanem a hűtőszer a hűtendő tár­j gyak között, illetve az ezeket tartalmazó tartányok között van. A hűtőszer tehát ; nagy fölületen veszi körül a hűtendő tár­; gyakat úgy, hogy a hűtőszernek rendkívül ! előnyös elosztása és kihasználása létesül.' Másrészt a hűtött levegőben való vesztesé­get azáltal hárítjuk el, hogy a zárófödél, illetve záróajtó az edény fölött van elren­dezve és esetleg még olyan elrendezések­ről is van gondoskodva, hogy a hűtőtartány nyitásakor nem az egész levegőtér jut a külső levegővel ,összeköttetésbe, hanem annak csak egy része. Ezen szempontok tekintetbe vételével egy példaképem foganatosítási alak szerkezete a következő: A meleg ellen szigetelt (a) tartány, mely­nek kettős fala pl. selyemhulladékokkal, salakgyapottal, kovafölddel, vagy más effé­lével lehet kitöltve, vagy pedig, amelynek

Next

/
Thumbnails
Contents