44576. lajstromszámú szabadalom • Berendezés élelmiszerek tárolására

Megjelent) liM)9. évi március lio 11-éa. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 44576. szám. VIIl/k. OSZTÁLY. Berendezés élelmiszerek tárolására. BADICS SÁNDOR M. KIR. HONVÉDTÖRZSÖRMESTER BUDAFOKON. A bejelentés napja 1908 junius hó 17-ike. Találmányom tárgya berendezés élelmi­szerek, mint őrlemények, gabona, főzelék­neműek, fűszerek stb. tárolására, mely azok megromlását huzamosabb tárolásnál is meg­gátolja és az élelmiszereket állatok és tűz­vész pusztítása ellen is megóvja. A csatolt rajzon az 1. és 2. ábra a találmány szerint szer­kesztett, különálló épületet képező élelmi­szertár két nézetét, a 3. ábra egy házi használatra szolgáló társzekreny nézetét és a 4. ábra metszetét tünteti föl. . Mint az a rajzokon látható, az élelmisze­rek elhelyezésére vasvázas, drótszövetből készült falakkal bíró szekrények szolgálna^ melyek méretei a célnak megfelelően választ­hatók. így pld. a 3. és 4. ábrán látható társzekrény egy lábakra állított, vasrudak­ból Bzögeeselt, szekrényalakú (a) vázból áll, melynek oldalfalait a (b) drótszövet képezi és melyet fölül egy (c) töltőnyílással ellá­tott (d) födél, alul pedig az (e) elvezető nyílással ellátott, tölcséralakú (f) fenék zár el. A (c és e) nyílások elzárására (g) forgótolattyúk szolgálnak, a szekrény egyik falán pedig a szekrény tisztítása céljából (h) ajtó lehet kiképezve. Az ekként kiké­pezett szekrény töltését a (c) nyíláson, ki­ürítését az (e) nyíláson végezhetjük, a szekrény oldalfalai drótszövetből készülvén abba állatok be nem hatolhatnak, de a le­vegő a szekrényen szabadon átjárhat, mi­nek következtében annak tartalma meg nem romolhatik. Az 1. és 2. ábrán látható élelmiszer tár­háznál hasonló, de több emelet magasságra terjedő és ennek megfelelően erősebbre méretezett szekrények vannak alkalmazva, melyek akként vannak egymás mellett el­rendezve, hogy egyes, egymástól megfelelő közök által elválasztott szekrénysorok ke­letkezzenek. A szekrénysorok akként van­nak az (i) oszlopokra szerelve, hogy alattuk kocsik vagy vasútikocsik is elhaladhassa­nak .úgy, hogy a szekrényekben lévő, öm­lesztve tárolt gabonát közvetlenül eme ko­csikba folyathassuk. Minthogy a rajzon látható berendezésnél a szekrények magas­sága igen nagy, a szekrénysorokon haránt­irányban egymástól megfelelő távolságban (k) drótszövetcsövek nyúlnak át, melyek a szekrényekben lévő élelmiszer tökéletes szellőztetését biztosítják. A tárolt élelmiszerek súlya csakis a leírt szekrényeket terhelvén, az ezek elhelyezé­sére szolgáló épület, ha az egyébként tűz­biztos, igen könnyű lehet. Ily könnyű tűz-

Next

/
Thumbnails
Contents