44573. lajstromszámú szabadalom • Hornyolt tetőcserép

Megjelent 1909. évi március lio ll-éi». MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44573. szám. XVII/o. OSZTÁLY. Hornyolt tetőcserép. F. P. VIDIC & COMP. CÉG ÉS MABZLOA JÓZSEF ÜZLETVEZETŐ LAIBACHBAN. A bejelentés napja 1908 május hó 27-ike Jelen találmány hornyolt tetőcserépre vonatkozik és célja az, hogy a tető összes cserepei zivataroknak tökéletesen ellentálló módon, szögelés, lekötés vagy habarcsba való beágyazás nélkül köttessenek össze egymással. E célra a találmány értelmében a tetszésszerinti fajtájú hornyolt tetőcsere­pek az egyik, célszerűen fölső fölületükön egy vagy több alámetszett hosszléccel, míg egy másik, előnyösen alsó fölületükön egy vagy több alámetszett hosszhoronnyal van­nak ellátva, mely lécek és hornyok egy­máshoz képest oly módon vannak elren­dezve, hogy a cserepek összekötésénél az alsó cserép lécei vagy hornyai a fölső cse­rép hornyaiba vagy léceibe kapaszkodnak. Ezáltal a cserépcsoportok egy tömített, szi­lárdan összefüggő, önmagában lehorgonyzott fölületet képeznek, mely a zivatarok min­den támadásának ellentál], illetve egy vagy több cserép fölemelését lehetetlenné teszi. A cserepek fejvégén lécek vagy hornyok alámetszése elmaradhat, vagy az alámet­szést képező lécszél levágható, hogy a te­tőt könnyebben befödhessük és a befödött tetőfölületnek esetleg megrongálódott cse­repeit kicserélhessük. A alámetszést képező lécszélnek a cse­répfejvégen való levágását egy szalagcserép­sajtó levágóasztalán elrendezett berendezés segélyével végezhetjük, mely két, a fölső merevítő bordát levágó drót tartókengy elé­vel összekötött villás karból áll, melyek mindegyike egy levágódrótot tart ágai kö­zött az alámetszést képező lécszél részére. A rajzon három egymással összekötött, a találmány értelmében kiképezett cserép­nek 'három kiviteli alakja van föltüntetve, és pédig az 1. ábrán fölülnézetben, mig a 2. és 3. ábrán keresztmetszetben. Az 1. ábrában a merevítőbordának ós a cserépfej végen lévő lécszéleknek levágóbe­rendezése is föl van tüntetve a munka­helyzetben. Az 1. ábrán föltüntetett hornyolt csere­peknél a cserép fölső fölületének alámet­szett (a, al) hosszléceit az oldal hornyokat határoló bordák képezik, melyek e célra egy-egy befelé álló széllel vannak ellátva, míg az alsó cserépfölületnek alámetszett (b, bl) hornyai a cserép középső merevítő­bordáját fölvevő (d) középhorenynak oldal­alámetszései által képeztetnek. A cserepek összekötésénél az alsó cserép (a) léce a fölső cserép (b) hornyába és az alsó cserép (al)

Next

/
Thumbnails
Contents