44571. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép gyapjú izzadmánymentesítésére (zsírtalanítására)

Megjelent 1909. évi március lio ll-éi». MAGY. ^ K1R. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44571. szára. XIV/a/l. OSZTÁLY. Eljárás és gép gyapjú izzadmánymentesítésére (zsírtalanítására). SHUMAN FRANK VEGYÉSZ ÉS SHUMAN CONSTANTINE MÉRNÖK PHILADELPHIÁBAN. A bejelentés napja 1908 május hó 20-ika. A jelen találmány gyapjúnak az izzad,­mányban (gyapjúzsírban) foglalt zsírok és kálisók kinyerése mellett történő izzad­mánymentesítésére (zsírtalanítására) szol­gáló eljárásra és gépre vonatkozik. A találmány értelmében a gyapjút min­denekelőtt valamely gyapjúzsíroldó szer be­hatásának és azután mosásnak vetjük alá. Célunk ezzel az, hogy a zsírokat és a káli­sókat a gyapjúból gyorsan és teljesen el­távolítsuk és hogy az oldószert teljesen visszanyerjük, még pedig egyszerűbben és olcsóbban, mint ahogy az eddig lehetséges ' volt. A találmányt a mellékelt rajz alapján is­mertetjük, melyben az 1. és 2. ábrák az eljárás foganatosítására alkalmas gép egy (kiviteli alakjának két végét hosszmetszetben tüntetik föl, míg a 3. ábra e gép keresztmetszetét ábrázolja. (1) és (2) két, végeivel egymáshoz csat­, lakozó zárt tartányt jelöl, melyek (3) cső­darab útján egymással összeköttetésben ál­lanak. (4 és 5) drótszövetből, lyukasztott bádogból, vagy hasonló anyagból készült transzportszalagok, melyek ezen tartányok hosszában azokon keresztül haladnak és kí­vül (6) vezető csigák körül futnak. A tar­tányok belsejében ezen transzportszalagok, egymástól a kezelendő jgyapjútömeg ke­resztülvezetésére isaükséges távolságban, egymással párhuzamosan haliadnak. Emel­lett az alsó (5) t-ranszportSzalag célszerűen ki van feszítve úgy, hagy asztallapot ké­pez, melyen a gyapjú nyugszik. A tartány falainak a transzportszalagok be- és kivezetésére szolgáló helyein hajlé­kony (7) csappantyúk vannak elrendezve, melyek a transzportszalagokra lehetőleg szorosan ráfeküsznek és a tartányokból a ' gőzök eltávozását meggátolják. 1 Az (1) tartány (9) falak által (10, 11, 12 és 13) szakaszokra, a (2) tartány pe­dig (14) falak által (15, 16 és 17) szakar­szokra van osztva. A szakaszok száma egyébként a gyapjú kezelésének kivánt módjától és intenzitásától függ. Mindkét tartány, mindegyik szakasznak megfelelően, a (4) fölső transzport-szalag alsó ága fölött, egy lyukasztott fenekű (19) kádat foglal magiában. Mindegyik kád a tar­tány hozzátartozó szakaszával (20, 21) csö­vek és egy (22) .centrifugális, vagy más al­kalmas szivattyú útján összeköttetésben áll, miáltal mindegyik szakaszból folyadékot lehet kivenni és a hozzátartozó (19) kádba

Next

/
Thumbnails
Contents