44542. lajstromszámú szabadalom • Kötélszakadáskor védőberendezés fölvonók, szállítókosarak és hasonló berendezések számára

Mejjjelent 1909. évi március hó 5-én. MAGY. FG&FE KIR. SZABADALMI jggg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44542. szám. V/f. OSZTÁLY. Kötélszakadáskor védő berendezés fölvonók, szállítókosarak és hasonló berendezések számára. STELLING GEORG HEINFUCH MAGÁNZÓ NEUKLOSTERBEN. A bejelentés napja 1907 december hó 3-ika Jelen találmány célja' fölvonóknak, szál­lító kosaraknak és hasonló berendezések­nek kötélszakadásból származható szeren­csétlenségek ellen való biztosítása. A találmány főjellemzője, hogy a fölvo­nón elrendezett* megfeszített rúgó, súly vagy hasonló alkatrész, ít kötélszakadás pillanatában szabadon engedtetik, ami ál­tal a fölvonó vezető sinei és a fölvonó közé, ólomból vagy más aránylag lágy anyagból készült, célszerűen kúpos alakú, záró testek hozatnak, melyek a csúszópá­lyába beszorulnak és alakjuk megfelelő változtatása közben a vezető sinek és a fölvonó között lévő teret kitöltik, minek folytán a fölvonó lezuhanása meggátolta­tik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak több foganatosítási alakját, és pedig az 1. és 2. ábrán oldalnézetben, ill. met­szetben, a 3. ábrán pedig részleteket metszetben tüntettünk föl. (a) jelzi a fölvonót, (b) a vezetősíneket, (c) pedig a (d) csapot körülfogó szállító kö­telet. A (d) csap a fölvonó tetején elcsúsztat­hatóan van ágyazva. A fölvonó belső falá­hoz támaszkodó (e) rúgó még a fölvonó belsejében van elrendezve és a (d) csap fölé van tolva. A (d) csap alsó részéhez csuklósan csatlakoznak az (f, g) kétkarú emelők, melyek a (h, i) forgási pontok kö­rül lengnek és másik végükön a célszerűen vörösrézsodronyból készült két (k, 1) vonó­rúddal csuklós összeköttetésben állnak. A (k, 1) vonórudak alsó végére kúpos alakú két (m, n) zárótest van fölhúzva vagy rá­öntve, azonban úgy, hogy a (k, 1) rúd leg­alsó vége még szabadon marad. A (k, 1) rudak legalsó szabad vége az első ábrának megfelelő helyzetben két (o, p) csőcsonkba nyul be. Az (1, n), továbbá a (k, m) részek a (b) vezető sinek felé nyitott (q, r) tokokba vannak foglalva. A tokok (s, t) falai nem függőlegesek, ha­nem rézsútosak, minek folytán azok az (m, n) zárókúpokat fölemelkedésük alkal­mával a (b) vezető sínekhez szorítják. A leírt szerkezet működése a következő: Mihelyt a (c) szállítókötél elszakad, a (d) csapra gyakorolt húzás természetesen megszűnik. Ennek folytán az ez idec'g össze­nyomott (e) spirálrúgÖ fölszabadul. Ez a rúgó, mely eddig a fölvonó és a teher tel­jes súlyát vette föl és ennélfogva a kö-

Next

/
Thumbnails
Contents