44532. lajstromszámú szabadalom • Vasúti járművek csapágytokjaihoz való porgyűrű

Megjelent 1909. évi március hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44582- BZíim. V/b. OSZTÁLY­Vas'úti járművek csapágy tokjaihoz való porgyűrű. GOTTFRIED MAASS G. M. B. H. CÉG WITTENBEN. A bejelentés napja 1908 június hó 16-ika. A vasúti járművek és hasonlók csapágy­tokjaihoz való, puha anyagból, mint pél­dául nemezből készült, fölmetszett, rúgó segéilyével összehúzott és ! a tengelyhez szorított porgyűrűknél a gyűrűvégek, úgy­szintén a metszési hézaggal szomszédos ré­szek egymáshoz képest való jó vezetése a gyűrűk jó pormentes tömítésének főfölté­tele. Ha lehetővé van téve, hogy a gyűrű­végek, akár vigyázatlanság, akár durva ke­zelés folytán, a gyűrűknek a csapágyto­kokba való beillesztése előtt, vagy köz­ben, rendetlenül helyezkedjenek ;el, azaz hogy olyan helyzetbe jussanak, hogy nem illenek rendesen össze, akkor lehetetlen, hogy a gyűrű a beillesztés után a metszési hézagnál kellően tömítsen és ennek az a következménye, hogy por juthat a csap­ágytokba. A gyűrűk célja ennélfogva meg­hiusul. Már most eddig az volt a törekvés, _iogy a gyűrűk metszési hézagát ezt elfödő és körülvevő U-alakú süvegek, vagy drótve­zetékek segélyével úgy kössék egymással össze, hogy a durva bánásmód folytán azok kevesebbet szenvedtek, vagy veszélyeztet­tek, ámde ezzel még nem érték el a kivánt célt. A jelen találmány tárgya e hátrányt a gyűrűvégek jobb vezetése által igyekszik elkerülni. A mellékelt rajz a találmány tárgyának négy kiviteli alakját példaképen ábrá­zolja, és pedig az 1. ábra az egyik [kiviteli alak oldalné­zete, a 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra az 1. ábra A—B vonala mentén vezetett metszete, a 4—6. ábrák a másik kiviteli alak oldal­nézete, fölülnézete, illetőleg a 4. ábra C—D vonala mentén vezetett metszete, a 7—9. ábrák a gyűrű egy harmadik ki­viteli alakjának oldalnézete, fölülnézete, illetőleg a 7. ábra E—F vonala mentán ve­zetett, végül a 10. és 11. ábrák egy negyedik kiviteli alak oldalnézete, ill. a 10. ábra G—H vo­nala mentén vezetett metszete, mimellett megjegyzendő, Ihogy a 8. ábra egyszer­smind a 10. és 11. ábrákon látható kiviteli alak fölülnézetét is ábrázolja. Valamennyi kiviteli alaknál az (1) gyűrű­test puha anyagból, pl. nemezből van ké­szítve. A metszési hézagot, mely villaalakú rést alkot, az első kiviteli példánál, amint 3iZ ctZ -L 3. ábrákból látható, bőrből, vagy hasonló anyagból álló U-alakú (2) süveg

Next

/
Thumbnails
Contents