44526. lajstromszámú szabadalom • Csőállítókocsi visszafutó csővel bíró lövegekhez

Megjelent 1909. évi február hó 27-én. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44526. szám. X1X/V>. OSZTÁLY. Csőszállító kocsi visszafutó csővel biró lövegekhez. BEHNKE OTTÓ MÉRNÖK ESSENBEN. A bejelentés napja 1908 junius hó 6-ika. Találmányom visszafutó csővel biró kere­kes lövegek ol>" csőszállító kocsijaira vo­natkozik, melyeknek a löveg csúszópályájá­nak megfelelően alakított csúszópályájuk van és melyeknél a csúszópályákat oly mó­don hozhatjuk kapcsolatba, hogy a löveg­szállítókocsi támasztékait a lövegtalp meg­emelésével az ezen alkalmazott ágyazások­kal kapcsoljuk. Célja találmányunknak az ily csőszállító kocsiknak akként való kiképzése, hogy igen egyszerű szerkezet és kezelés mellett lehe­tőleg könnyűek legyenek és hogy a kocsi és lövegtalp kapcsolása annak dacára pon­tosan és minden mozgást kizáró módon le­gyen végezhető. Találmányom egy foganatosítási alakja a csatolt rajzon látható, hol az 1. ábra a csőszállítókocsi és a megfelelő löveg oldalnézete, a csőszállítókocsi egyes részei metszetben vannak ábrázolva és a kocsi és löveg azt a helyzetet foglalja el, melyben azok közvetlenül a kapcsolás előtt vannak, a 2. ábra az 1. ábrának megfelelő vetület­ben ábrázolja a kocsit és löveget a kapcso­lat létesítése után, míg a 3. ábra metszet a 2. ábra 3—3 vonala szerint. • A csőszállítókocsi egy kétkerekű (A) mellső és ugyancsak kétkerekű hátsó kocsiból áll mely utóbbit az egymással párhuzamos két pofával bíró (B) hosszanti tartó, a (b3) ke­réktengely és a (b2) kerekek alkotják. A (B) hosszanti tartó, mellső vége közelé­ben alkalmazott mozdonyfülecsszerű (bl) csapágyával, az (A) mellső kocsi (al) csap­jára fogódzik. Eme kapcsolat miatt a mellső kocsi a hátsó kocsihoz viszonyítva — ép úgy. mint a lövegtalp a mozdonnyal szem­ben — úgy vízszintes, mint függélyes len­géssíkban elfordulhat, sőt ki is billenhet. Hogy az (al) csapot és (bl) csapágyat füg­gélyes irányban tehermentesíthessük, az (A) mellső kocsin (a2) sínek vannak alkalmazva, melyekre a (B) hosszanti tartó ráfeküdhe­tik. A (bl) csapágy közelében a hosszanti tartón egy láncdob van elrendezve, mely a lövegtalp (C) farkának megemelésére szol­gál. Eme láncdob (D) lánca az (E) láncke­réken fut, melynek (el) tengelye a (B) hosz­szanti tartó pofáiba van ágyazva és egy (e2) kézi forgattyú segélyével forgatható. A (D) lánc szabad végén egy (dl) horog van alkalmazva, melyet a lövegtalp farkán elrendezett (Cl) fülecsbe akasztunk be. Hogy a (J) lövegcső szállítás közben el­helyezhető legyen, a (B) hosszanti gerenda

Next

/
Thumbnails
Contents