44507. lajstromszámú szabadalom • Földőrlőgép téglagyári és más célokra

Megjelent 1909. évi február hó 27-én. MAGY. SZABADALMI km. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 44507. szám XVII/O. OSZTÁLY. Földőrlő gép téglagyári és hasonló célokra. KISS JÁNOS GÉPÉSZ TÓSZEGEN. A bejelentés napja 1908 május hó 27-ike. A jelen találmány tárgya téglagyári és hasonló célokra szolgáló földőrlő gép, mely lényegében egy fogakkal 'fölszerelt hen­geralakú forgatható dobból és egy, ezt kö­rülvevő, szintén fogakkal biró hengeralakú helytálló köpenyből áll. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva, és pedig az 1. ábrán Oldalnézetben, részben hossz­metszetben, a 2. ábrán keresztmetszetben, végül a 3. ábrán egyik végéről nézve. Az (1) szíjdobbal ellátott és (2, 2) áll­ványokra forgathatóan szerelt (3) ten­gelyre a (4) üreges henger vagy dob van erősítve, mely csavarvonalalakban elhelye­zett lapos ékalakú (5) fogakkal van föl­szerelve. E fogak négyszögkeresztmetsaetű nyakukkal a (4) dob négyszögű furataiba vannak beillesztve és a dob belsejében csa­varmenetes végükre csavart anyákkal van­nak a dobhoz erősítve. Hogy a fogakat szükség esetén kicserélni, vagy megrögzí­teni lehessen, a (4) dob két félhengerből van összetéve, melyeket a végükre erősí­tett (6) homloklapok tartanak össze. Utób­biak egyszersmind a dobnak a tengelyen való megerősítésére is szolgálnak. Az (5) fogak ferde elhelyezésűek, hogy munkar közben a földet a gép vége felé tereljék. Ugyanilyen csavarvonalakban elrendezett (7) fogakkal van a dobot körülvevő (8) köpeny belseje is fölszerelve. E fogak a dob (5) fogai közé nyúlnak és úgy vannak elrendezve, hogy a dob két-két foga közé' a köpeny egy-egy foga jut, és megfordítva úgy, hogy munka közben az egymás mel­lett elmozgó fogak közt csak egész kes­keny hézag marad. A tapasztalat szerint a köpenyben a fogak alkalmazása a gép jó munkájához némely földnemnél nem föl­tétlenül szükséges. A rajzon a köpenynek csak néhány foga van föltüntetve. A köpeny szintén két félhengerből van összetéve. Mindkettőre három-három (9) félabroncs van erősítve, melyek segélyével a két félhengfer a 2. ábrán látható módon a (2, j2) állványokat összekötő két (10) hosszgerendára van erősítve. A köpeny végül egyik végén (11) töl­csérrel, másik végén (12) nyílással- bír. melyeken keresztül az őrlendő föld a gépbe jut, illetőleg a megőrölt föld a gépből kihull. A gép működésének módja bővebb ma­gyarázatot nem igényel. Az (1) szíj dobra illesztett szíj segélyével forgatott (3) ten­gely a (4) dobot magával viszi, melynek

Next

/
Thumbnails
Contents