44481. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkálialuminátnak előállítására alumíniumtartalmú ércekből és alkáliszulfátokból folytonos üzemben

Megjelent 1909. évi február hó 27-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 44481. szám. IV/h/l- OSZTÁLY. Eljárás alkálialuminátnak előállítására alumínium-tartalmú ércekből és alkáli­szulfátokból folytonos üzemben. peniakoff dmitry alexandrowitch iparos selzaeteben. A bejelentés napja 1908 junins hó 26-ika. Nátrium-aluminátnak bauxit és nátrium­szulfát keverékéből szén vagy szulfidok hozzáadása mellett, kalcinálás segélyével történő gyártásánál a nátrium szulfát és a szulfidok felbomlása következtében kénes­sav keletkezik. Ezen kénesavnak hasznosí­tása akár kénsav előállítására, akár pedig akképen, hogy pl. ezen gáznak levegővel és esetleg vízgőzzel való keverékét tengeri sóra hagyjuk hatni a nátriumszulfátnak közvetlen visszanyerése végett eddigelé a gyakorlatban nagy nehézségekkel találkozott. Ha ugyanis ezen gázt elegendő tömény­séggel akarták megkapni, hogy az a fenti célra hasznosítható legyen, a kalcinálást zárt edényekben kellett végezni, ami vi­szont a készülékeknek rendkívüli gyors el­asználását és emellett nagymérvű tüzelő­anyag pazarlást vont maga után. A reakció tökéletes lefolyása végett ugyanis, amely­nél a bauxit a nátriumszulfátot szétbontja, szükséges, hogy a kaleinálásnak alávetett keverék mintegy 1200° C. hőmérsékletre hevítessék. Ha a kalcinálást nyílt tűznél végezzük, az aluminát képződése sokkal gyorsabban és tökéletesebben következik be, azonban egyszersmind a keletkező ké­nessav nagy mértékben elegyedik az égési gázokkal és levegővel, minek következtében rendkívül hígított állapotban távozik el a kemencéből. A hígítás fokára következte­tést vonhatunk azon tényből, hogy a keve­réknek a legtökéletesebb lángtestben tör­ténő kalcinálásánál is, amelyek tehát gáz­generátorokkal és levegőgenerátorokkal is föl vannak szerelve, a tüzelőanyag fogyasz­tás még mindig 90—100%-át teszi ki a megbontott nátriumszulfát mennyiségének, még abban az esetben is, ha a kalcinálási művelet a lehető legnagyobb gonddal és figyelemmel történik. Ily nagy tüzelőanyag­fogyasztásnál csak természetes, hogy a kénessav közönbös gázokkal olyan nagy mértékben elegyedik, hogy annak közvetlen hasznosítása nagyon meg van nehezítve. Azon célból, hogy a bauxit és az alkáli­szulfát között végbemenő reakciónál fejlődő kénessav közvetlenül hasznosítható legyen, a föltatáló arra törekedett, hogy a kalciná­lás munkafolyamatát megszakítás nélkül, folytonosan végezhesse, még pedig oly módon, hogy a lehető legkevesebb tüzelő­anyagfogyasztással folytonos mozgásban levő igen nagy tömegekre gyakoroljon be­hatást, mely alkalommal megállapította, hogy :

Next

/
Thumbnails
Contents