44479. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kazeinnek és más fehérjeanyagoknak foszfátoktól való megszabadítására

Megjelent 1909. évi február hó 27-éu. MAGY. KIR. SZABADALMI gfia ' HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44479. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás kazeinnek és más fehérjeanyagoknak foszfátoktól való megszabadítására. LEBREIL FRANCOIS VEGYÉSZ VILLEURBANNEBAN. A. bejelentés napja 1908 junius hó 17-ike. A fehérjeanyagok, mint pi. a kazein, meg­lehetős mennyiségű mésztartalmú foszfáto­kat tartalmaznak, melyek a kazeinnek stb. plasztikus állapotba való hozatalát és utó­lagos átalakítását tömbökké, lapokká vagy más tárgyakká akadályozzák. Ezen foszfá­tok nagyfokú merevséget kölcsönöznek a kazeinnek és a hajlékonyságnak olyan hiá­nyát okozzák, hogy a kazein az egyéb plasztikus anyagok megmunkálásánál hasz­nálatos szerszámok behatásával szemben nem tud elegendő ellentállást kifejteni. Eddigelé ezt a hátrányt akképen próbálták elhárítani, hogy a foszfátokat, a nélkül, hogy azokat eltávolították volna, neutralizálták, ami azonban az említett hátrányt csak igen keveset csökkentette. A jelen találmány tárgyát tevő eljárás­nak már most az a célja, hogy a szóban forgó anyagokból, főképen a kazeinből, a foszfátokat eltávolítsuk, oíy célból, hogy a kazein a szükséges rugalmassági fokot meg­kapja, hogy azután azt könnyen tömbökké formálhassuk vagy szabályos vastagságú lapokká vághassuk és a szükséges meg­munkáló szerszámok utólagos behatásának kitehessük. Az eljárás gyakorlati foganatosítása vé­gett a kazeint nedves állapotban, körül­belül 40—50°/o-nyi víztartalommal alkal­mazzuk és súlyának kb. l®/0 -át tevő nitro­benzolt adunk hozzá, mire az egészet ki­bocsátó csappal ellátott zárt tartályban, melyben a hőmérsékletet 100° C fölé emel­hetjük. A tartályban ilyen módon fölheví­tett kazein plasztikus állapotot vesz föl és ha a nyomás kb. két atmoszféráig emelke­dett, kinyitjuk a kibocsátó csapot és a tar­tály tartalmát egy vízfolyásba folyasztjuk. Ekkor tejszerű folyadék válik le, mely a kazein foszfátjait nagy mennyiségben tar­talmazza. v Ezen első foszfáttalanítás után már meg­felelő rugalmasságú kazeint kapunk, mely sajtolás vagy el párologtatás útján fogana­tosított szárítás után bizonyos áttetszőséget mutat. A leírt műveletnek egyszer vagy többször való ismétlése által azonban a ter­méket kívánság szerint megjavíthatjuk. Az így kezelt kazeint utólagos alkalma­zásához képest elegyíthetjük savakkal, sa­vanyú sókkal vagy metalloidokkal, anélkül, hogy oldhatóságát elveszítené. Lehet azt fémoxidokkal vagy anilinfestékekkel fes­teni és úgy mint a többi plasztikus anya­gokat, megmunkálni. A készített lapokat

Next

/
Thumbnails
Contents