44478. lajstromszámú szabadalom • Újítások mozgó tábori konyhákon

Megjelent 1909. évi február lió 37-én, MAGY. KIR. SZABADALMI fERa HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44478. szám. Viliid. OSZTÁLY. Újítások mozgó tábori konyhákon. LAKOS LAJOS GYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 május hó 4-ike. Jelen találmány tárgyát mozgó tábori konyhákon eszközölt újítások képezik, me­lyeknek alkalmazásánál gyorsabb és töké­letesebb főzés ill. sütés válik lehetővé, a jármű stabilitás tekintetében célszerűbben terheltetik meg, a férő helynek jobb ki­használását érjük el és a tábori szolgálat­nak követelményeit jobban elégítjük ki, mint eddig. Az ezen előnyökkel járó újításoknak egyike abban áll, hogy a tűzhely a főzőüstökkel, vízmelegítőkatlannal, sütőcsővel és kürtővel együtt a jármű hátsó részében akként van elrendezve, hogy a tüzelésnek huzama a jármű haladási irányával ellenkező. Egy másik újítás pedig abban áll, hogy a jár­műnek mellső, a különböző anyagládákat tartalmazó része a jármű hátsó részétől lemozdonyozható, különálló rész gyanánt van szerkesztve. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező újításokkal ellátott tábori konyha két foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a tábori konyhának oldalnézete és részben függélyes metszete. A 2. ábra ugyanennek fölülnézete a jármű tetejének eltávolítása után. A 3. ábra harántmetszete. A 4. ábra egy másik foganatosítási alaknak oldalnézete. Az (1) járműnek (1. ábra) hátsó részében két (2, 3) tűzhely (3. ábra) van elrendezve, melyek körül a (2) tűzhelyhez a (4, 5, 6) főzőüstök (2. ábra), a (3) tűzhelyhez pedig (7, 8) főzőüstök tartoznak úgy, hogy össze­sen három nagyobb és két kisebb főzőüst áll rendelkezésére. Közvetlenül az (5, 6) főzőüstök mögött a (9) vízmelegítő katlan (1. ábra), ez utóbbi fölött pedig a (10) sütő és (11) kürtő van elrendezve, a huzam tehát a tűzhelyektől a jármű hátsó vége felé halad és így iránya ellenkező a jármű haladási irányával. Ezen elrendezés folytán a menetelésnél vissza­ható légáram a tűzhelyek huzamát nem fojthatja, sőt ezt fokozva az égést a tűz­helyekben elősegíti. A tűzhelyeknek és az ezekhez tartozó részeknek a jármű hátulsó részében való elrendezése továbbá még azon előnnyel is jár, hogy ily módon na­gyobb férő hely áll rendelkezésre, amennyi-i ben a járműnek mellső része nemcsak a jármű hosszirányában, hanem függélyes irányban is kisebb kihasználható teret nyújt, mivel a mellső kerekeknek fordulását le­hetővé teendő az x—y vonal alatt semmiféle alkatrész el nem helyezhető, míg a jármű

Next

/
Thumbnails
Contents