44471. lajstromszámú szabadalom • Eljárás finomszemű ércekből ércbrikettek előállítására

Megjelent lt»o9. évi február no 2H-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44471. yzám. XII/d. OSZTÁLY. Eljárás finomszemű ércekből ércbrikettek előállítására. KRAUS JAKAB FŐMÉRNÖK KALKBAN. A bejelentés napja 1908 má;us hó 29-ike. Hogy redv.ió érceket, főleg kis szemű vagy poralakú vasérceket kohósítani lehes­sen, a gyakorlatban főleg kétféle eljárás lel alkalmazást: a nyers anyagot vagy több-kevesebb kötőanyaggal keverjük és sajtoljuk, a sajtolt darabokat pedig le­kötni engedjük, vagy pedig az aprószemű anyagot, mint a Fernis-bányákban, Giessen mellett összeolvasztás vagy öntés által ala­kítjuk darabokká. Ezt a műveletet szénportüzeléscs forgó kemencékben végezzük, minők a cement­iparban általában szokásosak. A föntebb ne­vezett bányákban mintegy 20% vizet tar­talmazó redves barnakövet vezetünk forgó hengerekben a füstgázokkal szemben, me­lyeket a henger elvezető végén központo­sán elrendezett szénportüaelésben állítunk elő. Az éroek könnyen olvadó részei és az ezekből keletkező vegyületek összesülnek, a nehezebben olvadó részeket is összera­gasztják és így ércgolyókat és rögöket al­kotnak, amennyiben a kis szemek összesü­lésük következtében borsó- vagy dió-, vagy még nagyobb nagyságig is növekednek. Ekkor azonban a tüzelőanyagfogyasztás rendkívül nagy, az ércnek 25%-a, mi más­hol okot szolgáltatott arra, hogy ezeket a berendezéseket üzemen kívül helyezzük. További hátránya ennek az eljárásnak az, hogy az, ércgolyók törése üvegszerű, bár a nagyolvasztó üzeméhez bizonyos lyukacsoc­ság elengedhetlen, hogy a gázok kémiai hatásuk kifejtésére az ércbe behatolhassa­nak. A következőkben ismertetett új eljárás­nál mindkét hátrányt elkerülhetjük, ameny­nyiben az eljárás tüzelőanyagfogyasztását lényegesen csökkentjük és az érc magját lyukacsossá tesszük. Ezenkívül az új el­járást nemcsak bizonyos érceknél lehet al­kalmazni. A földolgozandó ércet eljárásom szerint gördülésire alkalmas alakú darabokká saj­toljuk. A sajtolt daraboknak csak annyi kötőanyagot kell tartalmazniok, hogy az anyaga a sajtolás előtt elég képlékeny, a sajtolás után pedig elég szilárd legyen és így a gördülésnél nagyobb alakváltozásokat ne szenvedhessen. Hosszabb kísérletsoroza­tok útján erre a célra legalkalmasabbnak a tojásbriketteket találtam, mert ezek tel­jesen önműködő üzemet engednek meg. A tojásbrikettsajtóból a sajtolt darabok a lassan forgó agglomerálő dobban a füst­gázokkal ellentétes irányban mozognak. A szénsav vízgőz jelenlétében a briket­tek külső fölületén kiszárításuk után ké-

Next

/
Thumbnails
Contents