44470. lajstromszámú szabadalom • Eljárás érctörmelékből vagy más kohósítható anyagból készült, kovasavat és meszet tartalmazó sajtolt daraboknak nagyfeszültségű vízgőzzel, leköttető kazánokban való kezelésével történő leköttetésére és azokban silicatok képzésére

Megjelent 19Q9. évi febraár hó 27-én. MAGY. KIR. SZABADALMI iHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44470. szám. Xll/d. OSZTÁLY. Eljárás érctörmelékből vagy más módosítható anyagból készült, kovasavat és meszet tartalmazó sajtolt daraboknak nagy feszültségű vízgőzzel, leköttető kazánokban való kezelésével történő leköttetésére és azokban silicatok képezésére. KRAUS JAKAB FŐMÉRNÖK KALKBAN. A bejelentés napja 1908 május hó 29-ike. Elsőbbsége 1907 junius hó 8-ával kezdődik. Ama különböző sajtolási eljárások közül, melyeket érctörmelékek és más apró szemű kohósithato anyagok brikettezásére aján­lottak, bizonyos gyakorlati jelentőségük azoknak van, melyeiknél a sajtolt darabok a kellő szilárdságra a mészhomokköveknél szokásos módon, leköttető kazánban nagy­feszültségű .vízgőz ! hatása alatt, szilikát képződése mellett tesznek szert. Ismere­tessé vált első sorban oly eljárás, melynél az érctörmelék leköttetését őrőlt kvarc és mész használatával végezzük, továbbá oly eljárás, mely a 167109. sz. német biro­dalmi szabadalomhoz kapcsolódva, a leköt­tetést ugyancsak leköttető kazánokban esz­közli. Ekkor a munkafolyamat olyan, hogy a sajtolt darabokat a sajtótól vagy a (d) szállítószalagról kézzel leszedjük, és közök hagyása mellett kocsira rakjuk. Ezeket a megrakott kocsikat, úgy, mint a mészho­mokkövek gyártásánál a leköttető kazánba toljuk és itt a kazán elzárása iitán 8—12 óráig nagy feszültségű gőz hatásának tesz­szük ki, hogy a szilikát képződés végbe menjen. Ezután a kazánokat a nehéz föde­lek leszedésével nyitjuk és az egész kocsi­sort kihúzzuk. Ez a munkafolyamat azon­ban rendkívül költséges, mert az összes jelzett munkákat kézzel kell végezni és 1 mert ezek költségei a brikettezés költsé­j geínek lényeges részét teszik. Az eljárást 1 egyszerűen a mészhomokkő-gyártásból vet­ték át és nem gondolták meg azt, hogy ércbrikettek esetében a falazó téglák ma­gában véve nehezen kezelhető alakja épen nem szükséges, sőt ellenkezőleg káros, mert ok nélkül könnyen letöredező és kí­mélendő éles éleket állítunk elő. Találmányom szerint azonban teljesen ön­működő eljárás válik annak következtében ! lehetővé, hogy az alakítástól a lekötteté­sig semmiféle kézimunka nem szükséges, ha nem kötjük magunkat a tégla-alakhoz, hanem oly alakot választunk, mely a saj­tolt darabok görbülését engedi meg. Kísér­leteink szerint erre a célra különösen elő­nyösnek bizonyult a tojásalak, mely bizo­nyos szénbrikettek előállítására szokásos. Ha már most a földolgozandó anyagot any­nyira összesajtoljuk vagy oly alakra hoz­zuk, hogy összefüggésük lényegesebb csök­kenése nélkül gördülhessenek vagy csúsz­hassanak, azokat a találmány tárgyát ké­pező eljárás szerint a leköttető kazánba

Next

/
Thumbnails
Contents