44459. lajstromszámú szabadalom • Gép tárgyaknak pépből, különösen rongypépből való előállítására

Megjelent 1909. évi február hó 27-én MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 44459. szárú. XlII/d. OSZTÁLY. Gép tárgyaknak pépből, különösen rongypépböl való előállítására. EMRICK PULP MACHINE COMPANY CEG ST. LÜULSBAN. A bejelentés napja 1908 junius hó 17-ike. A jelen találmány tárgya tárgyaknak pépből, különösen rongypépből, való elő­állítására szolgáló gép, melynél több forma elforgatás útján bizonyos helyzetbe hoza­tik, melyben azok sorban egymásután pép­pel töltetnek meg, majd a pép a formába sajtoltatik, végül abból eltávolíttatik. A találmány tárgya különösen ürös tár­gyaknak, a bemutatott foganatosítási alak, pl. a palackoknak a szállítás alatti meg­óvására szolgáló burkolatoknak vagy hüve­lyeknek előállítására szolgál. Á pépnek a formába való sajtolására szolgáló sajtoló elem nyomó fluidum által működtettetik, mely közvetlenül a gép fe­lületére is bocsáttatik úgy, hogy ez utóbbi, minthogy már maga is nyomás alatt áll, fokozott nyomásnak vettetik alá; a gép­nek a sajtoló elemet működtető szerke­zeti elemei vezérlik a pépnek és a nyomó fluidumnak bebocsátását, nemkülönben mű­ködtetik az eltávolítást végző szerkezeti elemeket, ahol is az összes elemek egy kö­zös, önműködő vezérlő szerkezetnek ha­tása alatt állanak. Á formák a befogadásra alkalmas hely­zetükben egy vonalban esnek a pép tartállyal vagy annak folytatását képezik és abból közvetlenül töltetnek meg; a sajtoló-elem oly résszel van ellátva, mely dugattyú mód­jára jár át a tartályon úgy, hogy megaka­dályozza a pépnek, ill. a pépes folyadék­nak a formákból való kitódulását, míg ugyanakkor a dugattyúszerű tömbből ki­álló, szintén dugattyúalakú részek a for­mába mélyednek és annak felületéhez szo­rítják a pépet. Megjegyzendő, hogy a forma belsejének alakja, az előállítandó tárgyak külső alakjának, a dugattyúk alakja pedig azok belső alakjának felel meg. A találmány tárgya továbbá a formának szerkezete és a formált tárgyaknak a for­mából való eltávolítását akként 'végző szer­kezeti elemek által tűnik ki, hogy a tár­gyak az eltávolításkor, nedves és törékeny állapotuk ellenére, épségben maradnak. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra részben végnézetesirészben met­szet; a 2. ábra előlnézet; a 3. ábra a pépvíztartályban járó dugattyú­szerkezetnek részben nézete, részben füg­gélyes metszete; a 4. ábra a gőzhenger tolattyúját vezérlő szerkezet egy részletének távlati képlete; az

Next

/
Thumbnails
Contents