44454. lajstromszámú szabadalom • Fakád

Megjelent 1909. évi február hó 27-én. MAOY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 44454. szám. XX,'f. OSZTÁLY. Fakád. SCHOELSOHN CHAJAS MAGÁNZÓNÖ ÉS TECHN. HOLZBEABBEI­TUNGSFABBIK A. BONDI & C° CÉG WIENBEN. Pótszabadalom a 42702. sz. szabadalomhoz. A bajel entés napja 1908 junius hó 17-ike. A 42702. 1.-számú szabadalommal oly fa­kád van védve, melynél a kád oldalfala (köpenye) egyetlen darab falemezből áll s az oldalfalnak a fenékkel való összekötése különleges módon történik. A kádnak ily előállítása azonban nem bizonyult gazdasá­gosnak, mert a kifejtett köpeny — mivel a kád fölülről lefelé szűkül — nagy nyíl­magassággal biró széles ívet mutat úgy, hogy a falemeznek a köpenynek egy da­rabból való előállítása céljából igen széles­nek kellene lennie. Ily széles falemezek­nek beszerzése azonban igen nehéz s más­részt a köpeny gyártását az alsó és fölső ívnél levágott, a ( gyártásnál már nem haszr nosítható darabok nagyon megdrágítják. Jelen találmány értelmében ,a kád köpe­nyét két, összeérő széleiken ferdén illesz­kedő falemezből állítjuk elő. A kádnak ily előállítása azonban szükségessé teszi, hogy az anyagban föllépő feszültséget ne csak — mint a törzsszabadalomban leírt kivi­teli alaknál — az alsó szélen, hanem a haj­lított lemeznek fölső ,szélén. is egy merev elem segélyével ellensúlyozzuk, miért is az így előállított kádak fölső szélükön is egy célszerűen hajlított fából készült kerettel vannak ellátva, mely egyúttal a kádaknál szokásos fölső karimát is alkotja. A mellékelt rajz 1. ábráján jelen kád egyik kiviteli alak­jának fölülnézete, a 2. ábráján hosszmetszete, 3. ábráján pedig vízszintes metszete lát­ható. Amint ezen ábrákból kitűnik, a kád kö­penye két (a, b) részből áll, melyek lehe­tőleg kis szög alatt illeszkednek egymás­hoz. A feszültségnek az illeszkedési helye­ken való csökkentése céljából az egymás­sal valamely vízálló ragaccsal összekötött széleket a köpenynek sík részein alkal­mazzuk. Az illeszkedési lely ,(tartósságának nö­velése céljából a köpeny egyik vagy mind­két oldalán az illeszkedési helyein hevede­reket alkalmazunk, ily (c) hevedereket kü­lönösen a köpeny külső oldalán célszerűen alkalmazni, amint SíZt Sl 3. ábrán látható. A köpenyt nemcsak alul, hanem fölül is egy (d) keret veszi körül, mely célszerűen hajlított fából készül. .Ezen keret egyúttal a kád szokásos fölső karimáját is képezi és a köpennyel enyvezés és szögelés által van

Next

/
Thumbnails
Contents