44451. lajstromszámú szabadalom • Katalysator és berendezés ammoniáknak a nitrogén oxydjaivá való átalakítása számára

Megjelent 19<)9. évi február bó 27-én MAGY. ^ KIR. SZABADALMI VGf HIVATAL SZABADALMILEIRAS 44451. szám. 1 V/h/l. OSZTÁLY. Katalysator és berendezés ammóniáknak a nitrogén oxidjaivá való átalakítása számára. D" OSTWALD WILHELM TANÁR LEIPZIG-GROSS-BORHENBEN. A bejelentés napja 1908 április hó 8-ika. Az ammóniáknak a nitrogén oxydjaivá való katalytikus oxydálásánál, mely Dagyon rövid idő alatt megy végbe, a katalysator­nak két tulajdonsággal kell birnia. Első sorban lehetőleg csekély ellenállást kell nyújtania a gázáramlás ellenében, másod­sorban pedig a gázoknak eléggé tökéletes összekeverését kell előidéznie oly célból, hogy a katalysisnek alávetett gázkeverék­nek minden része érintkezésbe jusson a szilárd alakban jelen lévő katalysatorral. A jelen találmány tárgya már most oly katalysator és berendezés, mely az emlí­tett kettős követelménynek eleget tesz. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező berendezés három foganatosítási alakban vázlatosan van föltüntette, az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak hosszmetszete, a 2. ábra a második foganatosítási alaknak hosszmetszete, a 3. ábra a harmadik fogauatosítási alak­nak harántmetszete. Az említett tulajdonságoknak elérése céljából a katalysatornak egyes, katalysáló anyagból készült (a) lemezeit (1. ábra) ak­ként rendezzük el azon térben, melyen a reakcióba hozandó gázok átáramolnak, hogy közöttük a (b) hézagok maradjanak fönn melyek az (a) lemezekhez hasonlóan egy­mással párhuzamosak vagy majdnem pár­huzamosak, melyek azonban az azokat be­fogadó cső tengelyéhez ill. a gázoknak a nyíl által jelzett áramlási irányához bizo­nyos szög pl. krbl. 45° alatt állanak. Az egyes (a) lemezeket tetszőleges módon erő­síthetjük meg, amikor is csak arról kell gondoskodnunk, hogy azok lehetőleg kevés helyen érintkezzenek, hogy a gázoknak le-I hetőleg csekély ellenállást nyújtsanak. Az I ekként létesített test a reakció terének ha-I rántmetszetét teljesen kitölti. Ezen elren­dezés révén a gázok a katalysatorba való bejutásuk helyén mozgási irányuktól elté­ríttetnek, minek következtében a gázkeve­rék alkatrészei jól összekeverődnek. Hogy ezen összekeverődés még intensi­vebbé tegyük, ezen katalysatortest mögé még egy második vagy még több ily testet rendezhetünk el akként, hogy a (b) héza­goknak és az (a) lemezeknek hajlása az (a) lemezeknek hajlása az egyik testben mindig más legyen, mint a megelőző test­nél. Ezen (I., II., III.) testeket vagy közvet­lenül egymás mellett rendezhetjük el

Next

/
Thumbnails
Contents