44430. lajstromszámú szabadalom • Itató élő állatok szállítására szolgáló ketrecekhez

wlegleleiil 1909. évi február üó 34-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44430. szám. X/E. OSZTÁLY. Itató élő állatok szállítására szolgáló ketrecekhez. HERCZOG SÁNDOR DÉLI VASÚTI VENDÉGLŐS CSÁKTORNYÁN. Pótszabadalom a 41777. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1908 február hó 7-ike. A 41777. l.-számú szabadalomban oly itató van leírva élő állatok szállítására szolgáló ketrecekhez, melynél a ketrechez csővezeték útján összekötött vályúval föl­szerelt edény van 'erősítve, melybe a vizet egy alsó csőtoldatával az edénybe beme­rülő víztartály szolgáltatja. Ez a beren­dezés, habár céljának — az állatnak több napén át, minden •utántöltés nélkül való vízellátása — teljesein megfelel, még sem bír az ily szerkezeteknél megkívánt egy­szerűséggel. Ezen a hátrányon segíteni van hivatva a jelen találmány tárgyát ké­pező és a mellékelt rajzon példaképem fo­ganatosítás! ' alakjában, távlati képben föl­tüntetett itató, melynél a készleittartály és a vályúval fölszerelt edény egy el^­rabbá van egyesítve. Az alkalmas anyagból, így pl. agyagból vagy más efféléből készült itató a tulaj­donképeni (1) víztartályból áll, melyhez a (2) vályú csatlakozik, mimellett e két rész között a közlekedést a vályú fölső éle alatt fekvő (3) nyílás közvetíti. Az (1) tartályt — különösen, mikor az egész szer­kezet kis állatok itatására szolgál — úgy /töltjük meg vízzel, hogy aiz egész beren­dezést fekvő helyzetben behelyezzük egy vízzel telt dézsába, mikor is a tartály a (3) nyíláson át teljesen megtelik vízzel. Nagyobb állatok itatására való berende­zésnél az (1) tartály fenekén elzárható töltő nyílást képezzünk ki, melyen át a vizet a tartály fölfordítása mellett be­töltjük. A tartály talpra állításakor a víz az (1) tartályból a (3) nyíláson át mind­addig befolyik a (2) vályuba, míg a (3) nyílás fölső szélével egy szintbe nem ke­rül. A tartályból a víz a fogyasztás mér­vében utánfolyik a vályuba s így — mint­hogy szállítás közben csak igen kevés víz fröccsent ki — a víz egyhamar el nem fogy. Az itatónak a ketrechez való erő­sítésére a (4) nyílásokon áthúzott drót vagy bármely más alkalmas szerkezet szol­gálhat. SZABADALMI IGÉNY. A 41777. l.-számú szabadalomban védett itató foganatosítási alakja, azáltal jel­lemezve, hogy a vízkészlettartály és a vályú egymással egyesítve vannak, mi­kor is a két rész a vályú fölső széle alatt fekvő nyílás útján közlekedik egy­mással. 1 rajzlap mellékletté'.) ".J.A4 4CA2v#MVTÁIWAatAo *>.N*»R>*.' BüOAPtffTO*

Next

/
Thumbnails
Contents