44405. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár

Megjelent 1909. évi február hó 24-én. MAGY. ggj* KIR. SZABADALMI jBo HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44405. szám. VÍIJ/a. OSZTÁLY. Biztonsági zár. MÜLLER CARL AUGUST GYÁROS WITZENHAUSENBEN. A bejelentés napja 1908 február hó 26-ika. A jelen találmány tárgyát képező bizton­sági zár az ismert zárakkal szemben az­által tűnik ki, hogy szakállas kulcs helyett záró lemez alkalmaztatik, mely a zárba be­vezettetik és itt több rekesz tőt kiiktat; ezek a rekesztők a zár nyitását rendesen megakadályozzák. Azáltal, hogy ez a záró­lemez és a rekesztők igen különbözően ké­szíthetők, a két résznek azonban mindig pontosan egymásra kell illeni, lényegesen nagyobb biztonság érhető el, mint az ed­dig ismeretessé vált páraknál. A zár akár ajtózár, akár pedig szekrény zár vagypénzr szekrényzár gyanánt is használható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező zár két foganatosítási alakját az 1. és 2. ábrán az ajtózár gyanánt kiké­pezett zárat a záró lemez bevezetése slőtt és után függőleges metszetben, a 3. ábrán' a zár belsejét elölnézetben, a 4. ábrán a zár külsejét elölnézetben, az 5. ábrán a zárat a 2. ábra A—A vonala szerint vett metszetben, a 6. ábrán a hozzátartozó záró lemezt elöl­nézetben és fölülnézetben tüntettük föl. A 7. és 8. ábrán a pénzszekrényzár gya­nánt kiképezett zárat a záró lemez beve­zetése előtt és után függőleges metszet­ben, a • | 9. ábrán a 8. ábra B—B vonala sze­rint vett metszetben, hátulról nézve, a 10. ábrán ezt a metszetet élőiről nézve, a 11. ábrán a zárat kívülről nézve, a 12. ábrán a hozzátartozó záró lemezt, a 13—17. ábrán pedig r a zár részleteit tüntettük föl. A zár nyitására és zárására szolgáló (1) lemez a (3) tok (2) csatornáján át a zárba betolatik és a (4) fogantyúval ellátott (5) tolóka útján a ,(7) testbe beszoríttatik (2. ábra). A (7) test a (3) tokon belül elfo­roghat és a ,(6) záró fogantyúval össze van kötve. A betolás közben az (1) lemez a (8) rugókra helyezett több (9) rekesztőt kiiktat (14. és 16. ábra); ezek a (7) tes­tet rendszerint forgásában meggátolják az­által, hogy a (3) tok (10) rovatékába ka­paszkodnak (13.. ábra). Ha a (7) test a zár (11) förgőjével szilárdan van össze­kötve, ami egyszerűbb záraknál lehetséges is, a záró lemez bevezetése után a zárás közvetlenül eszközölhető. Hogy azonban a biztonság neveltessék, az (1) lemez a tet­szőleges alakú (12) kivágással bír (6. ábra), mely a (11) förgővel összekötött (14) köz­benső darab (13) toldatának teljesen meg­felel (3. ábra). Ennek folytán a (11) för­gőt csak akikor mozgathatjuk el, ha a (7)

Next

/
Thumbnails
Contents