44361. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mikrobákat megölő szer előállítására

Megjelent 1909. évi február hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 44B61. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Eljárás mikrobákat megölő szerek előállítására. EDUÁRD LUTZ.& CIE CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1908 május hó 9-ike. Ismeretes, .hogy oldható fluortartalmú vegyületek, mint a bórfluoridek vagy a fluoridoknak bórsavval Valló cserebomlási termékei vagy a neutrális fluoridek is, azzal a képességgel bírnak, hogy oldataik­nak elegendő koncentrációja mellett a gom­bákat, baktériumokat stb. megölik. A jelen találmány tárgyát tevő, mikroba­ölő szerek előállítására vonatkozó eljárás már most azon a megfigyelésen alapszik, hogy a nevezett vegyületek mikrobaölő tulajdonsága nagyon tetemes mértékben fo­kozódik, ha azokhoz {öbb-bázisos savak sa­vanyú sóit adjuk. Ehhez képest a jelen el­járás abban áll, hogy oldható fluorvegyü­leteket, mint bórflourideket vagy bórsav­nak fluoridokkal való cserebomlási termé­keit, úgyszintén neutrális fluorideket is elegyítünk több-bázisos savaknak savanyú sóival, pl. savanyú alkáliszulfátokkal. Eldöntetlenül hagyhatjuk itt, vájjon az oldható fluorvegyületek mikrobaölő hatá­sának az ilyen savanyú sók hozzáadása ál­tal előidézett fokozása azért jön-e létre, hogy az elegyítésnél egyszerűbb fluor­vegyületek, mint fluorhydrogén, bórfluor­hydrogén stb., illetve ezen savak sói ke­letkeznek, vagy pedig, hogy az említett fokozódás fluort, illetve bort és fluort tar­talmazó összetettebb savak vagy sók kép­ződésén alapszik-e. Azoknál a keverékeknél, amelyek bórsavból és fluoridokból, mint kiindulási anyagokból, állíttatnak elő, a vonatkozó kísérletek mindenesetre arra en­gednek következtetni, hogy ilyen összetett vegyületek keletkeznek, mindazonáltal a szóban forgó processzusok fejtegetésétől annál is inkább eltekinthetünk, miután a jelen eljárás által elérhető új technikai hatás, mely a fluortartalmú kiindulási anyagok mikrobaölő tulajdonságainak foko­zásában áll, függetlenül az emellett tekin­tetbe jövő folyamatok elméleti magyaráza­tától, meg van állapítva. Ismeretes már, hogy fluorideket és bór­fluorideket, illetve szilicofluorideket kát­ránysavval vagy fenolokkal összehoznak. Ezen eljárással azonban nem lehetséges a bejelentett találmány hatását elérni, mert az említett vegyületek savanyú jellege nem elegendő, hogy a fluorvegyületeket alkal­mas módon átalakítsa.

Next

/
Thumbnails
Contents