44352. lajstromszámú szabadalom • Elektromótor

Megjelent 1909. évi február hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44852. szám. Vlí/g OSZTÁLY. Elektromótor. KOVÁCS ISTVÁN KIR. ADÓTÁRNOK ENYINGEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 14-ike. Találmányom tárgya egy elektromótor, mely a csatolt rajz 1. ábráján függélyes hosszmetszetben, 2. ábráján az 1. ábra x—x vonala sze­rint vett keresztmetszetben és 3. ábráján elölnézetben látható, míg a 4. ábra a mótor kapcsolási sémája. Mint az a rajzokból kitűnik, a két egy­mással összekötött (a) állványon több, a megrajzolt foganatosítási alaknál három­három (bl, b2), illetve (b3) elektromágnes van fölszerelve, továbbá az állvány meg­felelő csapágyaiba a (c) tengely forgathatóan van ágyazva, mely tengelyen a (d) vörösrézko­rong közvetítésével tíz acélból készült (el, e2, e3) . . . küllő van fölerősítve. Eme küllők a két állványon fölszerelt a (bl, b2. b3) elektromágnesek között levő közben forognak. A (c) tengelyen ezenkívül még egy kommutátor is föl van szerelve, mely valamely szigetelő anyagból készült két (f, f) korongból áll. A két korong kerüle­tének egyik része hengeres, másik része kúpos, a hengeres s kúpos fölületek elrende­zése olyan, hogy mikor a korongokat egy­más mellé állítjuk, a két korong hordó­szerű testet képezzen. A korongok henge­res fölületén több — a 4. ábra szerint tíz — egymástól egyenlő távolságban fekvő rézból készült (g) kontaktus van fölerősítve, maga a kommutátor pedig akként van a tengelyre ékelve, hogy azt az ismert (h) villa segélyével az 1. ábrán látható nyíl­irányában ide-oda eltolni lehessen. A kom­mutátor az (il, i2, i3), illetve (jl, j2, j3) kefékkel működik együtt, melyek akként vannak az egyik (a) állványon fölerősítve, hogy mikor a kommutátor az egyik vég­állásában van, az (il, i2, i3) kefék a meg­felelő (fl) korong hengeres, a (jl, j2, j3) kefék pedig az (f2) korong kúpos fölületén feküdjenek, mikor pedig a kommutátor a másik végállásában van, a (j,l j3, j5) kefék feküdjenek az (f2) korong hengeres és az (il , i2, i3) kefék az (fl) korong kúpos fölületén. Az (il, ,i2, i3) kefék a mótor egyik, a (jl, j2, j3) kefék pedig a másik forgásirányá­nál vannak a működő helyzetben. A (c) tengelyről az erőt a (k, 1) végtelen csavar­áttevés viszi át az (m) tengelyre. A leírt mótor működési módja a követ­kező : A (bl, b2, b3) elektromágnesek egymás­sal párhuzamosan vannak az (n) telep kö­rébe bekapcsolva, még pedig egyik sarkuk állandó kapcsolatban van az (n) telep egyik sarkával, másik sarkuk pedig a kommutá­tor útján van evvel összekötve úgy, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents