44326. lajstromszámú szabadalom • Szorzógép

Megjelent 190Í). évi február lió lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI R AS 44326. szám. VII/c. OSZTÁLY. Szorzógép. SCHMIDT JÓZSEF MÉRNÖK ZALAEGERSZEGEN. A bejelentés napja 1908 április hó 10-ike. A jelen találmány tárgya szorzógép, mely több számjegyű szorzásoknak gyors, gépies módon való elvégzését teszi lehetővé. Emel­lett a találmánybeli szorzógép rendkívüli egyszerűsége és könnyű kezelhetősége által tűnik ki. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmánybeli szorzógépet, 2. ábrája pedig a számtáblázat egy részét nagyobb léptékben tünteti föl. Az (1) táblázat- vagy szorzólapból (2) karok nyúlnak ki, melyeknek szabad végein egy-egy (3) drótszálakból vagy effélékből álló húrcsoport húrjai találkoznak. A (3) húrok mindegyike egy-egy, az (1) lap szélén alkalmas (4) vezetéken mozgó (5) tolókához van erősítve. A (4) vezeték célszerűen a húrok hosszának megfelelő sugarú ív alak­jával bír úgy, hogy az (5) totókáknak ezen (4) vezetéken való eltolása közben a (3) húrok állandóan kifeszítve maradnak. A húrok feszítését célozza a két (6) rúgó is, melyek egyrészről a húrcsoportok gócpont­jaihoz, másrészről pedig (7) csavarok se­gélyével a (2) karok végeihez vannak erő­sítve. Az (1) szorzólap megfelelő beosztású mezőkre van fölosztva, melyek mindegyike a 0 tói 9-ig terjedő számok szorzatát tartal­mazza (2. ábra). A mezők által képezett vízszintes és függélyes oszlopok száma tet­szőleges lehet; a rajzon föltüntetett kiviteli példánál a vízszintes oszlopok száma 4, a függélyeseké pedig 5, ami 4-jegyű számok­nak 5-jegyű számokkal való összeszorzását engedi meg; általában annyi oszlopot so­rozunk egymás mellé vízszintes, 111. füg­gélyes irányban, ahány számjegyű tényezők összeszorzására akarjuk a gépet használni. Egy-egy húrcsoport húrjainak száma a megfelelő irányú mezőoszlopok számával egyenlő. Az egyes mezőket célszerű váltakozva sakktáblaszerűen színezni (lásd az 1. ábrát). A szorzás következőképen történik: Az egyik húrcsoport (5) tolókáit (a rajzon a készülék (A) pontjától balra fekvőket) oly­kép állítjuk be, hogy jobbról balfelé ha­ladva, az első húr a legfölső vízszintes osz­lop első mezője fölött lévő 1 —9-ig terjedő számoknak azon számjegye mellé kerüljön, mely az egyik tényező első — tehát leg­magasabb értékű — számjegyével azonos, a második húr ugyanezen oszlop második mezője fölött lévő 1—O-ig terjedő számok­nak azon számjegye mellé kerüljön, mely ugyanazon tényező második számjegyével azonos és í. t. Hasonló módon a másik húr-

Next

/
Thumbnails
Contents