44298. lajstromszámú szabadalom • Berendezés az emberi testnek egyenletesen fölhevített levegővel történő kezelésére

Megjelent 1909. évi janaár hó 3Q-án. MAGY. KIR. SZABADALMI wSBr HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44298; s^ám. VII/e. OSZTÁLY. Berendezés az emberi testnek egyenletesen fölhevített levegővel történő kezelésére. DR TYRNAUER DÁVID CS. TANÁCSOS BÉCSBEN. A bejelentés napja 1907 október hó 17-ike. Az emberi testnek meleg levegővel tör­ténő kezelésére eddig használt berendezé­seknél a meleg levegő a berendezés egyik végén rendkívül magas, sokszor égési se­beket is okozó hőmérséklettel áramlik be, a beáramlási nyílással szemben fekvő vé­gén, továbbá a beáramlási nyílás alatt azonban a hőmérséklet jóval alacsonyabb, miért a berendezés különböző részein a hőmérsékletkülönbség igen gyakran 30—40° Celzius is lehet. Találmányom célja ettől eltérően az em­beri testnek, illetve egyes részeinak tet­szőleges hőmérsékletű, egyenletes melag levegővel történő kezelése. Hogy ezt a célt elérhessük, a találmány tárgyát képező berendezés fenekén, egy teknőszerű térben fűtőtestek vannak el­rendezve. A fűtőtestek fölött magassági irányban beállítható, áttörésekkel ellátott és hőszigetelő anyagból készült ernyők vannak elrendezve, melyek a kezelendő testrészeket egyrészt a közvetlen sugár­zás ellen védik, másrészt azonban a fűtő- j testek által fölhevített levegőt is egyenlő- | tesen szétosztják. ! Hogy már most a jelzett módon fölhe­vített és egyenletesen elosztott levegőt ahhoz a testrészhez vezethessük, amely­hez vezetni éppen szükséges, az ernyők fö­lött lévő fekvő hely egyes részekből van összeállítva, melyek eltávolításiával az il­lető testrészhez vezető út szabaddá válik. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán függélyes hosszmetszetben, a 3. ábrán elölnézetben és a • 4. ábrán keresztmetszetben Játható. A berendezés beállítható (2) háttámasz­tékkal biró (1) nyugvóágy gyanánt van ki­képezve, mely hat (3, 4, 5) lábon áll. Ezek közül a középső (4) lábak meg vannak osztva és ezeket ;egy (6) jkapocs fogja össze úgy, hogy a berendezést egyszerű fogással két egymástól különálló és füg­getlenül használható berendezésre lehet szétosztani. Az (1) rész alatt két hosszú­kás, teknőszerű (7) üreg van kiképezve, melyben két háromrészű {8, 9) fűtőtest foglal helyet, ezeket - a (10) választófal választja el egymástól. A teknők fölfelé kiszélesednek és téglaalakú, párnázott (11) födelek segélyével vannak elzárva. A be­rendezésnek fölállítható (2) háttámasztéka a (12) forgástengely körül fongatható és a beállított helyzetben egy hasítékos (13) ív és (14) állítócsavar segélyével rögzít-

Next

/
Thumbnails
Contents