44264. lajstromszámú szabadalom • Fertőtlenítő készülék telefonkészülékek beszélőtölcsérei számára

Megjelent 1909. évi január hó 3Q-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44264. szám. VIT/j OSZTÁLY. Fertőtlenítő készülék telefon készülékek beszélő-tölcsérei számára. LUTZ THEODOK TÁVÍRÓMECHANIKUS FÜRTHBEN. A bejelentés napja 1908 májas hó 14-ike A jelen találmány tárgya telefonberende­zések beszélő tölcséreinek fertőtlenítésére szolgáló készülék, és lényege az, hogy a fertőtlenítő szer hordozója ,a tölcsér föl­csappantható zárófödelén levehetően van elrendezve. A mellékelt rajz a találmánybeli készü- I léknek két példaképeni kiviteli alakját tünteti föl telefontölcsérre szerelve, és pedig az 1. ábra égy kiviteli alaknak metszetét mutatja zárt födéllel, a 2. ábra ugyanannak nézetét nyitott fö­déllel, a 3. ábra pedig egy más kiviteli alakot ábrázol nézetben és részleges metszetben. Az (1) tölcsér külső széléhez a (2) fö­dél van csuklósan és fölcsappanthatóan föl­erősítve. A fertőtlenítőszerrel telített (4) szivacsdarabka vagy pamuté, vattadarab vagy más efféle a (3) sodronyhálóban ren­deztetik el, mely csonkákúpalakú és az (5) gyűrűhöz van ierősítve. Az (5) gyűrűt, amely a (2) födélben kivehetően van ágyazva, a födél rugalmas széle tartja meg helyzetében olykép, hogy ezen rugal­masság legyőzésével a gyűrű a födélből könnyen kivehető. A (2) födél zárt helyzete alkalmával (1. ábra) az (1) tölcsér belseje a (4) fertőt­lenítő szivacsdarabkának a ,(3) sodronyhá­lón keresztülhat(ó kigőeölgései által fer­tőtleníttetik. A beszélgetés ^tartama alatt a (2) födél a fertőtlenítőszertartóval együtt a 2. ábrán látható módon ki van j csappantva. A találmánynak a 3- ábrán föltüntetett kiviteli alakjánál a (3) sodronyhálónak a (2) födél közelében fekvő részét nemezből vágy más alkalmas anyagból álló (6) gyű­rűvel veszik körül. E gyűrű a tölcsér elülső részét a fertőtlenítőszer kiporzásától — ami a beszélőt zavarhatná — megóvja. A (6) gyűrű tehát a tölcsér zárt helyzete al­kalmával a tölcsér belsejét kifelé elzárja és a fertőtlenítőszer részecskéinek a tölcsér külső részére való jutását gátolja. A (2) födélen alkalmazott (7) gyűrű a zárt töl­csér teljes eltömítésére szolgál. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fertőtlenítő készülék telefonberendezé­sek beszélő tölcsérei számára, azáltal jellemezve, hogy a fertőtlenítőszer (4) hordozója egy csonkakúpalakú (3) sod­ronyhálóban van elrendezve, .mely egy, a (2) zárófödél rugalmas szélében kivehe­tően ágyazott (5) gyűrűhöz van erő­sítve. *

Next

/
Thumbnails
Contents