44245. lajstromszámú szabadalom • Gázfűtőkályha

Megjelent 1909. *évi január hó 89-én. MAGY. gJK KIR. SZABADALMI gSff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44245. szám. II/h. OSZTÁLY. Gázfűtőkályha. KOSCH KÁROLY TRAUGOTT FAKERESKEDŐ SZÁSZRÉGENBEN, KOSCH ARTÚR GYÓGYSZERÉSZ BUDAPESTEN ÉS KOSCH OTTÓ EGYETEMI HALLGATÓ SZÁSZRÉGENBEN A bejelentés napja 1908 május hó 14-ike. A gázfűtőkályháknál eddigelé Bunsen­lángzók nem voltak használhatók, mert a kályha kioltásánál, illetve a gázbesresztő­csap elzárásánál mindig robbanó jelensé­gek léptek föl, melyek szobafűtőkályhák­nál igen kellemetlenek, sőt néha veszélye­sek is lehetnek. Jelen találmány e hátrányok kiküszöbö­lését és oly gázfűtőkemenoe létesítését cé­lozza, melynél a lángok a csap elzárása után Bunsen-lángzók alkalmazása is rob­banó jelenségek nélkül alszanak ki. A rajzon az 1. ábra a lángzók sorozatával biró fűtő­kályha elölnézete, a köpeny metszetével, a 2. ábra a fűtőkályha keresztmetszete; a 3. és 4. ábra egy lángzó két nézete. A Bunsen-lángzó (a) légbevezétőnyílásai (2. és 3. ábra) a (b) csőtoldaton vannak elrendezve, melyen a (c) gyűrű tolható el. A (c) gyűrű a (d) villával van csuklósan összekötve, mely az (e) gázb&eresztőcsap­pal oly mechanikus kapcsolatban áll, hogy a csap elzárásánál a (c) gyűrű az (a) nyí­lásokra tolatik, úgy, hogy az utóbbiak el­záratnak és a levegőnek a lángzóba való további beáramlása megakadályoztatik. Ez­| által azonban elkerüljük, hogy a lángzó (f) csövében robbanó keverék képződjék úgy, hogy a lángok zajtalanul kialszanak. Az (e) csap nyitásánál a (d) villa a (c) gyűrűt ismét oly módon tolja el, hogy az (a) nyílások szabaddá tétetnek úgy, hogy a lángzó Bunsen-lángzó gyanánt hat. A (c) gyűrűnek az (e). csappal való mechanikus összekötése különféleképen foganatosítható. Az 1. és 2. ábra szerinti kiviteli alak­nál a kályha köpenyében a (g) tengely van ágyazva, mely közvetlenül a csaptest­tel van összekötve ,és az utóbbi által meg­felelően elforgattatik. A (g) tengelyen mindegyik lángzónái egy-egy (h) emeltyű­| kar van megerősítve, mely a (d) villa alsó I végével áll kapcsolatban. A rajzon a kályha a csap zárt állapotában van föltün­tetve. Ha az (e) gázbeeresztőcsapot nyit­juk, akkor a (g) tengelyt oly módon for­gatjuk el, hogy a (h) emeltyűkárok a (d) villákat és ezekkel a (c) gyűrűket lehúz­zák úgy, hogy a lángzók légbeeresztőnyí­lásai szabaddá tétetnek, (i) a gyűjtőveze­téket jelöli. Az (f) lángzócsövek függé­lyesen vannak elrendezve úgy, hogy a gyújtólángot csak a lángzó legalsó lyuká-

Next

/
Thumbnails
Contents