44193. lajstromszámú szabadalom • Újítások szecskavágógépeken

Megjelent 1909. évi január lió 27-éii. MAGY* Kih- SZABADALMIHIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44193. szám. x/i. OSZTÁLY. Újítások szecskavágó gépeken. FEHÉR FERENC GYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 május hó 22-ike. Az ismert szecska vágógépeknek az a hát­rányuk, hogy a szalmát stb. igen egye­netlenül vágják és pedig azért, mert a metszőkések a szalmaszálakat, ha nem elég élesek, a gép fix metszőélén lehajlít­ják, leszakítják vagy leverik, de nem vág­ják el. Találmányom tárgya oly újítások, melyek ezeket a hátrányokat alaposan megszün­tetik és tompa kések esetében is telj csen egyenletes, biztos metszést létesítenek. Ebből a célból a találmány szerint a ké­sek nem. úgy, mint eddig, magán a ien­­dítőkeréken, hanem közvetlenül a gépten­gelyen vannak fölszerelve, nevezetesen a gél» kivezető nyílása előtt evvel párhuza­mosan egy keret van elrendezve, melynek átvezető nyílása a gép kivezető nyílásával pontosan megegyezik és melynek alsó szára a gép kivezetőnyílásának metszőélével pon­tosan egy magasságba esik. Ez a keret a gép kivezető nyílásától oly távolságban van, hogy a kések az utóbbi és a keret között szabadon mozoghatnak. A szalma stb. ily módon metszés közben nemcsak a kivezető nyílás metsző élén, hanem a keret alsó szá­rán is fekszik, minek következtében azt a kések mindig két támaszték között fog­ják meg és ezért biziosan egyenletes hosz­szúságű darabokra vágják. A keret mellső oldalán ezenkívül egy süveg is függ, mely a szecskának kellemetlen szétszóródását meggátolja és a szecskát egy bizonyos helyre vezeti. A csatolt rajz 1. ábráján az újítással fölszerelt szecska­­vágógép előlnézete látható leszerelt len­dítő kerékkel, a 2. ábra a gépnek újítással ellátott ré­szének fölülnézete, a 3. ábra metszete az 1. ábra 3—3 vonala szerint, a 4. ábra a keret mellső oldalán fölfüg­gesztendő, a szecska szétszóródását meg­­gátló süveg. Eme rajzokon (a) a (b) korong segélyé­vel közvetlenül (c) hajtó engelyre szereit kések és (d) az oldalt alkalmazott (dl) ka­­rélyok segélyével a gép (f) elvezető nyí­lása előtt, evvel párhuzamosan és ettől oly távolságban fölerősített keret, hogy a kettő között az (a) kések átvezetését meg­engedő (e) köz (2. ábra) maradjon szaba­don. A keret (d2) alsó szára a gép (f) el­vezető nyílásának (fi) metszőélével ponto­san egy magasságba esik úgy, hogy a met­szendő szalma stb. végét megtámasztó má­sodik támasztékot’ alkotja, (g) a késektől

Next

/
Thumbnails
Contents