44137. lajstromszámú szabadalom • Tapaszcsomó elektromos izzólámpákhoz, különösen wolframból és ennek ötvözeteiből való fémes izzószálaknak az áram hozzávezető huzalokkal való összeköttetésére és eljárás annak előállítására

Megjelent 1909. évi január lió 27-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI 1ÉÍÍÍf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44187 . szám. VIIlii. OSZTÁLY­Tapaszcsomó elektromos izzólámpákhoz különösen wolfrámból és ennek ötvözetei­­bó'l való fémes izzószálaknak az áramhozzávezető huzalokkal való összeköttetésére és eljárás annak előállítására. EGYESÜLT VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG ÚJPESTEN. A bejelentés napja 1906 május hó 4-ike. Bizonyos fémes izzószálaknak, különösen | wolfrámból és a wolfrám ötvözeteiből álló j izzószálaknak az áramhozzávezető huzalok- I kai való áramvezető összeköttetésénél saját- ! ságos nehézségek merülnek föl. Azok a módszerek, melyek szénizzólám­páknál az izzószálaknak a hozzávezetőhuza­lokkal való összeköttetésére szolgálnak, nem alkalmasak a föntemlített fémszálakkal bíró izzólámpák készítésére. Az ez idő szerint túlnyomóan alkalmazott eljárás, mely abban áll, hogy az összeköt­tetési helyeken keresztül vezetett elektro­mos áram hatása alatt folyékony szénhydro­­génekből szénleválasztás útján tapaszcsomót állítanak elő, fémizzószálaknál, különösen pedig wolfrámszálaknál azért nem használ­ható, mert ezek a szálak, hacsak húzott drótból nem készültek, nem elég rugalma­sak arra, hogy az ezen eljárással járó ke­zelést (alkalmas szorítókba való befogást stb.) kibírják. Ép oly kevéssé alkalmasak azon tapasztóeljárások is, melyeket újabban a szénizzólámpáknál alkalmaznak. Ezen el­járásnak wolfrámlámpákra való átvitelére irányuló kísérleteknél ugyanis kitűnt, hogy I az így előállított tapaszcsomók azért nem ) használhatók wolfrámszálakhoz és más efé­­j lékhez, mert túlságosan sok elgázosítható ! vegyületet tartalmaznak. A leghasználato­sabb tapaszok egyike, melyet szénizzólám­pák előállításánál alkalmaznak, szénbői és karamelcukorból áll, mely anj'agokat kevés víz hozzáadásával plasztikus anyaggá dör­zsölnek össze és ezt az összeköttetési helyre reáviszik. Az így képződött tapaszcsomót azután 150° C.-t kevéssé túlhaladó hőmér­sékletnél megszárítjuk. Könnyen belátható, hogy az így előállí­tott tapaszcsomó korántsem áll tiszta szé­­nenyből, hanem még nagymennyiségű, hydro­­gént és oxygént tartalmazó szénvegyületet is foglal magába, mely körülmény azonban szénizzólámpáknál való alkalmazása tekinte­tében különös jelentőséggel nem bír. Azon tünemények azonban, melyeket az ilyen tapaszcsomóknak bizonyos fémes izzó­szálakkal bíró izzólámpáknál, különösen wolframlámpáknál való alkalmazása esetén megfigyeltünk, arra az eredményre vezettek, hogy az említett vegyületek jelenléte az ilyen lámpáknál rendkívül zavarólag hat és

Next

/
Thumbnails
Contents