44132. lajstromszámú szabadalom • Újítások ellenőrző pénztárakon

Megjelent 1909. évi január lió 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44182. szám. VII/C. OSZTÁLY. Újítások ellenőrző pénztárakon. ENGEL FERENC MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 március hó 21-ike. E találmányom tárgya ellenőrző pénztá­rakon eszközölt újítások, melyek a szerke­zet lehető egyszerűsítése mellett a műkö­dést pontosabbá, megbízhatóbbá teszik, a kezelést pedig megkönnyítik. Ezen újítások a csatolt rajzokon egy ki­viteli alakjukban vannak föltüntetve.. Az 1. ábra egy ezen újításokkal ellátott el­lenőrző pénztárnak függélyes hosszmet­szete; a 2. ábra függélyes keresztmetszet az 1. ábra A—B vonala szerint a berajzolt nyi­lak irányában nézve; a 3. ábra a nyomtató asztalt és a .vágó szerkezetet tünteti föl nagyobb lépték­ben; a 4. ábra ugyanezen szerkezeteknek met­szetét tünteti föl, a 3. ábra C—D vonala szerint;—az ___ ------------5. és 6. ábra a forgattyútengelynek a működés kezdeti állásában való rögzítésére szolgáló szerkezetet ábrázolja függélyes metszetben és oldalnézetben; a 7. ábra az írópolc buktatására, valamint a regisztráló és a festékszalag tovább­mozgatására szolgáló szerkezetet külön tünteti föl. A fölsorolt ábrákban bemutatott ellen­őrző pénztárnál a fizetett tételek kézzel iratnak föl a regisztráló szalagra; a 8., 9. és 10. ábrákban egy oly szerkezet van föltüntetve, melynek segélyével a fize­tendő összegek följegyzése számtipekkel történhet. Amint az 1. ábrából látható, az (1) hossz­tartó, melyre az összes szerkezeti részle­tek fölszerelve vannak, (2) haránttartók­kal, ill. karokkal vannak ellátva és ezekbe négy függélyes (3) oszlop van beerősítve. Az utóbbiak a függélyes irányban moz­gatható (4) nyomtató asztal vezetésére szolgálnak, mely a rajta áthatoló kerekek és oszlopok számára megfelelő kivágások­kal van ellátva. A nyomtató asztal célsze­rűen a (3) oszlopok körül alkalmazott (5) rugókon fekszik föl, melyek az asztalt ál­landóan fölfelé tolni törekszenek. A nyom­tató—asztal- két párhuzamos oldalán—(6) kengyelek nyúlnak le, melyek alul (7) rúd­dal vannak egymással összekötve. Az utób­bira célszerűen egy csőhüvely van lazán föltolva. A (7) rúdon alkalmazott csőhü­velyre a (8) forgattyútengelyre ékelt (9) excenter hat, melynek szomszédságában .két (10) fogaskerék van fölerősítve. E fo­gaskerekek a (2) haránttartókra szerelt (11) lemezből kiképezett (12) csapágyak­ban forgó (13) tengelyen ülő (14) fogasks-NYOMPAHIBA'S

Next

/
Thumbnails
Contents