44113. lajstromszámú szabadalom • Adagoló dugó folyadéktartályok számára

Megjelent 1DOÍ). évi január iió 21-én. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44113. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Adagoló dugó folyadéktartályok számára. THE FLOW-ARRESTING STOPPER COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1908 április hó 10-ike. A jelen találmány tárgya adagoló dugó folyadéktartályok számára, mely egymás­tól elkülönített légbevezető és folyadékki­vezető csővel van ellátva, ahol is a légcsö­vet a kezelő ujjával vagy más módon el­zárhatja oly célból, hogy a folyadék ki­ömlését beszüntesse. Az eddigi ily dugók azon hátránnyal bír­nak, hogy ezeknél a folyadék kiömlése lüktető, szabálytalan és bizonytalan és hegy a kivezető cső méreteihez képest csekély, a kiömlő folyadék mennyisége. Ha ezen dugóknál a folyadék áramlását megfigyeljük, azt találjuk, hogy a folya­dék a légbevezető csőbe igyekszik jutni, miközben az a kezelőnek ujját megnedve­síti, ami sok esetben igen kellemetlen, pl. ha a palack tintát vagy ártalmas savat tartalmaz. Az említett hátrányokat a jelen talál­mány szerint azáltal küszöböljük ki, hogy a légcsőnek úgy belső, mint külső végén megfelelő módosításokat végzünk. A folyadéknak említett lüktető kiömlé­sét azáltal szüntetjük be, hogy a légcső­nek külső végét elzárjuk, miáltal az ezen csövet kitöltő légoszlop nem ütközik össze az ugyancsak ezen csövet kitöltő (vagy ennek valamely részét elzáró) folyadékosz­loppal, amikor is azonban kis légnyílást i alkalmazunk, melyen át a levegő aránylag j finom buborékok alakjában jut a légcsőbe, mely buborékok azonnal és híg folyadék esetén nagy sebességgel haladnak át a fo­lyadékon (melynek esetleg elhanyagolható csekély része be is szivároghat a lég­csőbe), minek folytán a folyadéknak egyen­letes és állandó kiömlése biztosíttatik. Ezen légnyílást előnyösen a légcsőnek, a palackon kívül lévő azon oldalán rendezzük el, mely fölül van akkor, mikor a palac­­: kot kiürítés céljából meghajtjuk. A lég­nyílásnak ezen a helyen való alkalmazása különösen azért előnyös, mert a levegő azonnal behatol a csőbe és ennek fölső oldalán tovább emelkedvén, a csőbe eset­leg bejutott kevés folyadéknak fölszine fö­lött nyomul előre; ezen előny különösen akkor mutatkozik, ha a légnyílás aránylag nagy; előnyösebbnek mutatkozott azonban a légnyílást a légcső harántmetszeténél kisebbre méretezni. A csőnek fölső részén alkalmazott ezen nyílást ujjunkkal azon­­! nal elzárjuk, ha a folyadék további kiöm­­; lését be akarjuk szüntetni. A légcsőnek belső vége egy, a folyadé­kot elterelő ággal van ellátva, mely a pa­­; lacknak azon oldala felé van irányítva. A'S

Next

/
Thumbnails
Contents