44084. lajstromszámú szabadalom • Naptárral kombinált rendezőszekrény

Megjelent 1909. évi január üó '41-én. MAGY. ggg. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44084. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Naptárral kombinált rendező szekrény. RIEDER WILLY GYÁRVEZETŐ ZENICÁN. A bejelentés napja 1908 április hó 14 ike. Jelen találmány tárgya oly szekrény, mely különféle iratoknak hónapok és napok szerint való szétosztására és egyúttal a napok jelzésére is használható. A mellékelt rajzon az 1. ábra a szekrény elülnézetét, a 2. ós 3. ábra pedig két fiók távlati képét mutatja. Az a szekrénj- (12) nagyobb (b) rekeszt és ezek mindegyikében egy-egy (c) fiókot tartalmaz, melyek az illető hónapra vonat­kozó tárgyak, iratok, nyomtatványok föl­jegyzések stb. fölvételére szolgálnak. A szekrény továbbá (31) kisebb (d) rekezszel bír, melyeknek (f) fiókjaiba minden hónap­ban az illető hónap egyes napjaira vonat­kozó papirok stb. helyeztetnek. A fönma­radó (dl) rekeszek vakfiókokkal, vagy pedig irodai eszközök és effélék fölvételére szol­gáló fiókokkal láthatók el. A nagyobb (c) fiókok hónapielzés3el, a kisebb (f) fiókok pedig napjelzéssel vannak ellátva. Azonkívül a szekrény még két (g) és (h) rekeszszel bír, melyek közül a fölsőbe minden hónapban, pl. januárban a megfe­lelő (c) fiókot helyezzük, miután azt telje­sen kiürítettük és tartalmát az egyes (f) fiókok között szétosztottuk. Az alsó (h) re- | keszbe viszont minden nap azt az (f) fió­kot helyezzük üres állapotban, melynek anyaga aznap földolgozandó. A (c) és (f) fiókokat úgy kell a (g) és (h) rekeszbe he­lyezni, hogy a rajtuk lévő hónap- és nap­jelzések láthatók legyenek és így a kiürített fiókok naptárt alkossanak. Célszerű a na­gyobb (c) fiókok hátsó oldallapján is hónap­jelzést alkalmazni, és pedig megfordított helyzetben (2. ábra), hogy ezen felirat, midőn a fiókot fenekével fölfelé és hátsó lapjával előre nézve a rekeszbe toljuk, egyenesen álljon. Ily módon ellenőrizhet­jük, hogy a (c) fiók teljesen kiüríttetett-e, mielőtt a (g) rekeszbe tolatott. Az (f) fiók számjelzése ugj^anezen célból szintén a hátsó oldalon, megfordított helyzetben, vagy pedig a fenéklap külső- vagy belső oldalán alkalmazható (3. ábra), mely utóbbi esetben a fiók a (h) rekeszben egyik oldal­lapján nyugszik, amivel egyúttal a teljes, kiürítés megtörténte is ellenőrizhető. A föltüntetett kivitelnél a számjelzés az (f) fiók fenéklapjának külső oldalán van al­kalmazva, mely esetben az oldallapok aisó széleinek a fenéklapon kissétúlkell terjedniük, hogy a felirat a fiókokban a (d) rekeszek­ben való ide-oda tolása alkalmával meg ne | sérüljön és le ne kopjék. A szekrény használati módja a következő

Next

/
Thumbnails
Contents