44077. lajstromszámú szabadalom • Borítéknyitó berendezés

aiegjelent lí)05>. évi január hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 44077. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Borítéknyitó berendezés. komlós testvérek cég budapesten. A bejelentés napja 1908 május hó 20-ika. Jelen találmány tárgya borítéknyító be­rendezés. melynek kései a boríték fölvágá­sánál ollószerű hatást fejtenek ki. Ezt a hatást, mely a boríték zárt élének levágá­sát lényegesen megkönnyíti, azáltal érjük el, hogy egyrészt a késeket egymáshoz képest szögben rendezzük el, másrészt pedig a kések éleit úgy vágjuk le, hogy a kelet­kező rézsútos élek az ollók éleihez hason­lóan egymás folytatását képezik. A kések •egyike a berendezés állványához van erő­sítve és helytálló, másika pedig mozgatható. Úgy a helytálló, mint a mozgatható kés beállíthatók. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példakép vett foganatosítási alakját az 1. ábrán fölülnézetben, a 2. ábrán* elülnézetben és a 3. ábrán az 1. ábra A—B vonala szerint vett metszetben tüntettük föl. Az (1) kés a gép (2) állványzatára a (3) fejes csavarok útján van megerősítve (3. ábra). A (4) csavaranyák oldása után ez a kés az állványzat (5) réseiben eltolható, ami által a kés pl. élesítés után előretol­ható. A kést mindenkori helyzetében az oldalt elrendezett (6) fejes csavarok bizto­sítják. A mozgatható (7) kés az(l) késsel szöget zár be (2. ábra). A 3. ábrán látható módon a kések élei úgy vannak levágva, hogy rézsútos síkjaik egyazon irányba dőlnek. A levágás ezen módja, valamint a kések­nek egymáshoz képest szögben való elhe­lyezése által ollószerű hatást, azaz tiszta nyírást érünk el. A kések ollóhoz hason­lóan a (8) borítéknak előbb csak egy sarkát vágják be és a nyíró hatás ezután az egész él mentén terjed. Ezáltal a boríték fölnyí­tásához csak igen kevés erőkifejtés szük­séges. A mozgó (7) kés a (9) lengő keretre van erősítve, mely az állványzat (10, 10) csap­ágyaiban van ágyazva. A keretet fölemelt helyzetében a (11) rúgó tartja meg. Ily rúgót természetesen többet is rendezhetünk el. A keret és a (7) kés leszorítására a (12) gomb szolgál, mely a (7) késhez erősített (15) szorítólapon van kiképezve. A levágás mértékét a (13) támasztólap határolja. Ez a támasztólap két vagy több (14) nyelvvel bír, melyek a (7) kés alá nyúlnak. A (7) kés és a (15) szorítólap a nyelvek helyein a (16, 17) kivágásokkal bírnak. Ezen kivágásokon és a (14) nyelve­ken a (18) csavarok vannak átvezetve. Ha ezen csavarokat oldjuk, a (13) támasztólap eltolható, míg a (7) kés helyzete változatlan

Next

/
Thumbnails
Contents