44055. lajstromszámú szabadalom • Egyes szekrényalakú keretekben elhelyezett tuskóból álló rugalmas kerékabroncs

Megjelent 1909. évi január lió l/*-én. MAGY. SZABADALMI IÍIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 44055. szám. XXff. OSZTÁLY. Egyes, szekrényalakú keretekben elhelyezett tuskókból álló rugalmas kerékabroncs. BÜSSING HENRIK IGAZGATÓ BRAUNSCHWEIGBAN. A bejelentés napja 1908 május hó 7-ike. Találmányom oly rugalmas kerékabron­csokra vonatkozik, melyek szekrényalakú keretekbe besajtolt egyes piramis alakú és akként elrendezett tuskókból állanak, hogy ezeknek a kerék kerülete felé fordult alapja nagyobb legyen, mint a kifelé fordult alapja úgy, hogy a keretből ki nem eshet­nek és ebbe ékszerűen visszaszorulhatnak. Uj elrendezésemnél a keretek egyes (a) darabokból állanak, melyek alakja az 1. ábrán nézetben látható. A keret közepét fenék nélküli, minden oldal felé zárt (b) szekrény képezi, melyet a kerék kerületé­vel párhuzamos (c) falak és az ezekre me­rőleges (d) hidak alkotnak. Kétoldalt az egyik oldalukon nyitott és (e) fenékkel el­látott félszekrények fekszenek. Egyetlen (b) középszekrény helyett a 2. ábra sze­rint többet is lehet alkalmazni. Annak kö­vetkeztében, hogy az oldalt alkalmazott félssekrényeknek fenekük van, az egész (a) keret igen szilárddá és törés ellen na­gyon ellenállóvá válik, tehát szállításnál, raktározásnál és kezelésnél stb. el nem törhetik. Az összes (c és d) falak — mint hz a 3. es 4. ábrán látható — fecskefark­szerűen alá vannak metszve úgy, hogy a szekrényekben elhelyezett tuskók ezekből ki nem eshetnek. A fenék nélküli (b) kö­zépszekrényt, mielőtt azt a keréken elhe­lyezzük, oly módon, .hogy egy rugalmas (bl) tuskót tolunk be abba belső oldala felől, evvel kitöltjük. A fenékkel biró szek­rényekbe, melyek a félszekrényekből ak­ként képződnek, hogy két (a) ljeretet egy­más mellé fektetünk, a rugalmas (el) tus­kókat akkor helyezzük el, mikor az (a) ré­szeket a keréktalpra fölszereljük és a szekrényekben akként rögzítjük, hogy a kereteket a talpra szorítjuk. Az (a) részeket a keréktalpon tetszőle­ges módon, pl. (f) lemezek segélyével le­het rögzíteni, melyek (g) karmai az (a) ré­szek külső oldalán lévő kiugrásokra vagy kivágásokba fekszenek és melyeket csava­rok segélyével lehet rögzíteni. Mikor az (a) részeket a keréktalp felé szorítjuk, a kö­zépső (bl) tuskókat belülről a ,(b) szek­rényekbe szorosan benyomjuk, míg az (el) tuskókat oldalról való összenyomás által rögzítjük. Az (a) részeket oldalirányú el­tolódás ellen való további biztosítások cél­jából belső oldalukon (h) kiugrásokkal lát­juk el, melyek a keréktalpkarimába vagy

Next

/
Thumbnails
Contents