44054. lajstromszámú szabadalom • Kályha

Stegjelent 1909. évi január hó 15-én. c-7 iVlAGY. ABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44054. szám. Il/h. OSZTÁLY Kályha. BARBER JAKAB HÁZGONDNOK KRAKOWBAN. A bejelentés napja 1908 április hó 29-ike. Jelen találmány kályhára vonatkozik, mely a tűzgázokban lévő meleg jobb ki­használására és a gázoknak a szobaleve­gőbe való kilépése megakadályozására füg­gélyes kamrákra van fölosztva, melyekben több, a kályha magasságában haladó tííz­csatorna van elrendezve; az utóbbiakat be­épített kőagyagcsövek képezik, melyek egy, a hamutér alatt elrendezett, a kamra­falak által fölosztott, koromgyűjtőtérből emelkednek föl, mimellett mindegyik csa­torna fölső végét egy levehető .elzárólemez vagy hasonló zárja el, hogy kényelmes tisztítást tegyünk lehetővé. A kamrák légterei a kályhaköpenyben al­kalmazott nyílásokon át a szobalevegővel közlekednek. A csatolt rajzon a kályha egy kiviteli alakja van föltüntetve, és pedig az 1. ábra a kályha elölnézete, a 2. ábra alaprajza, a 3. és 4. ábra a 2. ábra A—B és C—D vonala szerinti metszete, míg az 5. ábra a 3. ábra E—F vonala szerinti metszete. Az (1) cserépköpeny által körülzárt kályhateret a (2, 3) válaszfalak, — me­lyek egészen a (4) hamutér alatt fekvő (5) koromgyűjtőtér fenekéig terjednek — három kamrára osztják, melyek közül a kö­zépső (6) kamra a (7) .tüzelőteret és két, beépített kőagyagcsövekből álló (8, 9) tűz­csatornát tartalmaz, mely utóbbiak olymó­don vannak elrendezve, hogy az egyik (8) csatorna fölső végén a (7) tüzelőtérrel és a másik (9) csatorna a fölül (10) lemezzel befödött koromgyűjtőteren át a (8) csa­tornával közlekedik. A gázok a (9) csa­torna fölső végéből a (11) csatornán át a (12) oldalkamrába beépített függélyes (13) csatornába kerülnek, mely a koromgyűjtő teren át a (14) csatornához vezet, mely­nek fölső része a (15) csatornán át a jobb­oldali (16) kamrában elrendezett függélyes (17) csatornával van összekötve; az utób­biban a gázok lefelé haladnak, hogy a" ko­romgyűjtőtéren át a kürtőhöz csatlakozó (18) csatornába kerüljenek. A gázoknak :az egyik csatornából a legközelebbi csatorná­ból való áthaladását a koromgyűjtőtér ol­dalszakaszaiban is egyszerű (19, 20) leme­zek biztosítják. A kőagyagcsövek célszerűen négyszögle­tes alakúak, hogy a kályhaköpenyt nagy fölületen érintsék és úgy utóbbinak sok meleget adjanak át. Az oldalkamrákban a csövek között lég­terek vannak kiképezve, melyek a köpeny­falak (21) nyílásain át a külléggel közle­kednek úgy, hogy a (12 és 16) kamrákban

Next

/
Thumbnails
Contents