44028. lajstromszámú szabadalom • Újítások tabulatoros írógépeken

Megjelent 1909. évi január tió 12-éu. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44028. szám. IX/©- OSZTÁLY. Újítások tabulatoros írógépeken. YOST WRITING MACHINE COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1908 április hó 18-ika. Jelen találmány írógépekre, főként pedig ezeknek tabulatoraira, valamint olyan szer­kezeteire vonatkozik, melyek a megakasztó szerkezet hatása alól fölszabadult kocsi se­bességét szabályozzák. A találmány szer­kezetei részleteit, továbbá az egyes részek elrendezését és kombinálását az alábbi le­írás és rajzok alapján fogjuk ismertetni, melyeken az 1. ábra a találmány szerinti Írógépnek egy példaképpeni kivitelét a megértéshez nem szükséges részek elhagyásával oldal­nézetben és részben függélyes metszetben mutatja, a 2. ábra az 1. ábra függélyes metszete az x-x vonal szerint, a nyíl irányában nézve a 3. ábra az 1. és 2. ábrához tartozó fölül­nézet, részben pedig metszet az 1. ábra y-y vonala szerint, a nyíl irányában nézve, a • 4. ábra egy tartórúd és a reá ágyazott kocsifékező szerkezet fölülnézete, az 5. ábra a kocsi sebességét szabályozó forgó szerkezetnek és az ezt körülvevő dobnak nagyobb léptékben rajzolt hossz­metszete, a 6. ábra a tabella oszlopait határoló üt­közők rúdjának és néhány hozzátartozó résznek távlati képe nagyobb léptékben rajzolva, a 7. ábra a bordafogakat tartó keret födő­lapjának töredékes töredékes távlati képe, a 8. ábra a bordakeret és a beléje helye­zett bordák távlati képe a 8. ábra az ütközők tartórúdjának a 6. ábrán látható végével átellenes végét és a rúd ágyazására, valamint beállítására szol­gáló szerkezetet föltüntető metszet, a 10. ábra pedig az 5. ábra szeritni szerke­zetnek egy módosítását föltüntető részlet­rajza. A gép állványa (1) oldallemezekből, a mellső és hátsó (2) harántlemezből és a (3) sarokoszlopokból áll, melyek a (4) födő­lapot hordják. A kocsi vezetésére helyt­állóan ágyazott és szembenéző fölületükön hornyokkal ellátott (5) és (6) sínek szolgál­nak, melyeknek hornyaiban (7) antifrikciós golyók gördülnek). Ez utóbbiak másfelől a kocsinak a vezető sínekkel átellenes és szin­tén hornyolt (8) és (9) sínjeivel működnek össze, melyek a (10) kocsiváz részeit al­kotják. A kocsiváz a fölötte elrendezett (11) oldallemezeket hordja, melyeket a párhu­zamos (12) csatlórudak a (14) henger (13) keretével kötnek össze. Jelen találmány szempontjából a kocsi maga különben tet­szőleges szerkezetű lehet. A kocsivázakról (15) fülek nyúlnak lefelé, melyeknek (17) furataiba háromkarú (16)

Next

/
Thumbnails
Contents