44016. lajstromszámú szabadalom • Kavarókarmegerősítés mechanikai pörkölőkemencék számára

Megjelent 1909. évi január hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL, SZABADALMI LEIRAS 44016. szám. XII/d. OSZTÁLY. Kavarókar-megerífsítés mechanikai pörkölőkemencék számára. TROELLER WILHELM MÉRNÖK MAJNA/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 30-ika. Elsőbbsége 1906 október hó 10-ével kezdődik. Jelen találmány tárgya mechanikai pör­kölőkemencék kavarókarjainak a tengelyben •való megerősítésére szolgáló berendezés. Az ilyen megerősítésnek első sorban könnyen szerelhetőnek és oldhatónak kell lennie, hogy a kart sérüléskor vagy töréskor köny­nyen és gyorsan lehessen kicserélni. Ezen kívánságnak teljesen eleget tesz a Herreshoff­féle elrendezés, melynél a kar hátán ülő orr a tengely egy résének fölső végébe fog. A Herreshoíf-féle elrendezéssel lehetségessé vált a kemence talpa és boltozata közötti szabad teret oly kicsinyre szabni, hogy a közönséges pyritek pörkölésére szükségelt liőmérsék könnyen volt elérhető. Ha azon­ban igen magas hőfoknál kell nehezen égő érceket pörkölni, kívánatos a kemence talpa és boltozata közti távolságot még azon ha­táron túl csökkenteni, mint amelyet a Her­reshoff-féle megerősítés lehetővé tett. Ezen célt éri el a jelen találmány. A találmány szerint a kar orra nem a háton, hanem az egyik oldalon van és e mellett a kar kiemelésének és behelyezésé­nek megkönnyítésére a kar vége az orrtól kiindulva, ékalakúra van leferdítve. Ennél­fogva a kar ki- és behelyezésekor nem emeltetik meg, mint a Herreshoff-féle el­rendezésnél. hanem csak vízszintes síkban elforgattatik. Ezáltal lehetséges a kemence födémét oly alacsonyra helyezni, hogy majd­nem érinti a kavarókat, míg a Herreslioff­féle elrendezésnél ez nem volt lehetséges, mert a kiemelésre külön szabad tér kellett a kar fölött, hogy azt megemelni lehessen. További előnye a jelen berendezésnek az is, hogy a karok önműködő megemelkedése pl. a kemence talpán lévő anyag ellenállása folytán teljesen ki van zárva, a kar nem kapcsolódhat ki, ami különösen olyan ke­mencerendszereknél, melyeknél minden ten­gelyfordulatnál nagy mennyiségű érc hoza­tik mozgásba, ahol tehát igen nagy a ki­kapcsolódás veszélye, tetemes fontossággal bír. A rajzon ábrázolt három foganatosítási alak közül az 1. ábrabelinél az (a) tengely minden emeleten ismert módon van ellátva a kavarókarok felvételére szolgáló résekkel. A (c) kavarókar a tengellyel kapcsolandó (b) végén a (d) orral van ellátva, mely a tengelyrés hátsó széle köré fog és ily mó­don megakadályozza a karnak a tengelytől a kemence széle felé irányuló eltolódását. Hogy a kar a tengelyrészbe be legyen he­lyezhető. tengelyiránti vége az orrtól kiin­dulva (e)-nél ferdén van lemetszve. A (b) kavaróknak a (d) orral ellentétes oldalán

Next

/
Thumbnails
Contents