42982. lajstromszámú szabadalom • Eljárás folyékony tüzelőanyag és zsiradékoldó szer előállítására ásványi olajokból

Megjelent 19Q8. évi szeptember hó 25-én . . MAGY. KIR. SZABADALMI wIm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42982. szám. XI/b. OSZTÁLY­Eljárás folyékony tüzelőanyag és zsiradékoldószer előállítására ásványi olajokból. GRASSES FERDINÁND MÉRNÖK BRUXELLESBEN. A bejelentés napja 1908 február hó 8-ika. Ezen találmány tárgya oly eljárás, mely­lyel ásványi olajokból, mint nafta- és nyers petróleumból, kiválóan jó tulajdon­ságú folyékony tüzelőanyag és zsirádékoldó­szer állítható elő. Ezen eljárás szerint az ásványi olajat természetes állapotában vagy egyszer desztillálva oxidáló szerekkel, például nitrá­tokkal vagy peroxydokkal kezeljük. Az oxidáló szereket előzőleg alkalmas oldó­szerben, célszerűen valamely ásványi olaj­ban föloldjuk. A kezelendő olajhoz előzőleg szóndús anyagokat, például gummit vagy gyantát, továbbá oxydsókat, például teljesen száraz nátronsulfatot keverünk a kezelendő olaj­ban maradt illó alkatrészek arányában, mely annál kisebb, minél kevesebb illó alkatrészt tartalmaz az olaj. Ezen keveréket kénsavban, könyhasóol­datban és tiszta vízben megmossuk, azután pikrinsav benzinben vagy benzolban való oldatát adjuk hozzá a kezelendő olaj tulaj­donságai ezerint változó arányban. Végül a keveréket több frakció s desztillációnak vetjük alá, közvetlenül a keverékbe veze­tett gőz, esetleg túlhevített gőz segélyével. Az első frakció oly folyékony tüzelő­anyagot ad, mely különösen robbanó moto­rok számára alkalmas. A második frakció jó zsiradékoldószert és a harmadik frakció egy terpentint pótló szert ad. Szükség esetén az első frakció termé­keinek szaga megváltoztatható, ha alkalmas anyagot, például amylacetátot adunk hozzá, esetleg a desztilláció előtt. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás folyékony tüzelőanyag és zsira­dékoldószer előállítására ásványi olajok­ból, jellemezve az által, hogy a keze­lendő olajhoz széndús anyagokat, mint gummit vagy gyantát, továbbá oxyd­sókat, például natronsulfátot keverünk, azután ezen keverékhez egy nitrát­peroxydnak ásványi olajban, célszerűen pikrinsavnak benzolban való oldatát hozzáadjuk, végül az egészet frakciós desztillációnak vetjük alá közvetlen gőz segélyével, mely esetleg túlhevített is lehet. 2. Az 1. igénypontban védett eljárásnak egy kiviteli alakja, jellemezve az által, hogy a keveréket az eljárás folyamán kénsavban, konyhasóoldatban és tiszta vízben megmossuk és amylacetatot vagy más effélét adunk hozzá, mindezt oly célból, hogy a desztilláció első frakciós termékének kellemetlen szaga megváltoztassék. PALLAB RÉ8ZVÉNYTÁaeA8Á0 NYOMJ&A BUDAPESTÉ*

Next

/
Thumbnails
Contents