42971. lajstromszámú szabadalom • Készülék állatok bekötésére

Megjelent 19Q8. évi szeptember hó 25-én. . MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42971. szám. X/e. OSZTÁLY. Készülék állatok bekötésére. FINN HANS FÖLDMÍVES NETZEBANDBAN. A bejelentés napja 1907 november hó 6-ika. Jelen találmány tárgya állatok beköté­sére való készülék és célja, hogy istállók­ban kitört tüzeknél a bekötött állatokat a jászol mellől gyorsan el lehessen oldani és biztonságba hozni. A láncok eddigi megerő­sítésénél ez csak nehezen és sok időrab­lással történhetett meg, sőt gyakran az állatokat a lángok martalékául kellett vissza­hagyni, mivel megmentésük azon hiusult meg, hogy nem sikerült őket leoldani. A jelen találmánynál az egy sorban álló álla­tok egy emeltyű elforgatása által egyszerre oldatnak el. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakját tünteti föl, és pedig az 1. ábra elölnézetben, a 2. ábra oldalnézetben, a 3. ábra fölülnézetben, a 4. ábra a 3. ábra A—B vonala szerinti metszetben. A találmány tárgyát képező készüléknél egy, az istálló falain át a szabadba vezető (a) tengely van a jászolok elülső falához tetszőleges módon erősített (b) csapágyak­ban forgathatóan elrendezve. Az (a) tengely­hez lefelé álló (c) kampók vannak rögzítve, melyek a bekötő láncok megerősítésére szol­gálnak. Az (a) tengelynek az istálló falain kívül levő végein az (e) ellensúlyokkal ellá­tott (d) emeltyűk ülnek, amelyekkel tűz­veszély esetén a készülék működésbe hoz­ható. A (d) emeltyűk rögzítésére ezeken az (f) karikák vannak alkalmazva, melyekhez a falon függő lánc vagy hasonló hozzákap­csolható és a kapcsolat lakattal elzárható úgy, hogy a (d) emeltyűnek arra nem hiva­tottak által való elforgatása és ezzel az állatok szükségtelen eloldása megakadá­lyozható, A készülék működése a következő: Ha a bekötő láncokat a (c) kampókhoz akarjuk erősíteni, a láncok végén levő ka­rikát a (c) kampókba akasztjuk és a (d) emeltyűt átforgatjuk. Ezáltal a (c) kampók a jászol elülső falához szorulnak úgy, hogy a láncok kiakasztódása nem lehet­séges, ha a (d) emeltyűt alkalmas módon helyzetében rögzítettük. Ha tűzvész esetén az állatodat el akarjuk oldani, a (d) emel­tyűket sáabaddá tesszük és átforgatjuk, mi­által a (c) kampók is elfordulnak és a be­kötő láncok róluk leesnek úgy, hogy vala­mennyi egy sorban álló állat egyszerre szabaddá válik. SZABADALMI IGÉNY. Készülék állatok bekötésére, azáltal jelle-

Next

/
Thumbnails
Contents