42956. lajstromszámú szabadalom • Láncalakú töltényszalag gépfegyverek és öntöltő lövegek számára

Megjelent 11*08. évi szeptember hó 25-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi isf t hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 42956. szám XIX/b. OSZTÁLY . Láncalakú töltényszalag gépfegyverek és öntöltő lövegek számára. RUSZITSZKA FRIGYES CS. KIR. FŐHADNAGY WELSBEN ÉS ANTON KELLER METALLWERK UND MUNITIONS-FABRIK ENZENSFELD CÉG ENZENSFELDBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 9-ike.Elsőbbsége 1906 október hó 12-ével kezdődik. A töltényeknek gépfegyverek és öntoltő­lövegek bevezietőkésziilékjeibe való beveze­tésére eddigelé többnyire keret szerű tar­tók szolgálnak, melyek a kézi lőfegyve­reknél szokásos tárakhoz, hasonlítanak, vagy pedig kenderből és hasonló anyagok­ból előállított töltényszalagok. A keretek azon hátránnyal bírnak, hogy aránylag kevés számú töltényt képesek föl­venni és a lőszernek a töltény tárakból a fegyver bevezetőkészülékébe val|ó önmű­ködő bevezetését nem teszik lehetővé, te­hát a kézzel való bevezetést teszik szük­ségessé, miáltal a lövő megterhelése és időveszteség támad. Töltény övek vagy sza­lagok alkalmazásánál, azoknak a fegyver töltőkivágásába való behelyezése után, a töltények önműködő bevezetése lehetséges ugyan, de ezen esetben is a megszakítás nélkül leadható lövések száma korlátolt, mivel az egyik övnek egy másikkal való helyettesítése mindenkor kézzel kell, hogy történjék, Ezenkívül ezen övek gyakori töl­tészavarokat okoznak, különösen esős idő­ben, mivel vizet szívnak föl és fagy ese­tén hajlékonyságukat elvesztik. Ezenkívül a szalagok kicserélésénél a bevezetőkészü­lék töltőkivágásával szemben lévő oldalon a szalagrészt át kell húzni, mely szalagrész töltényei már kilövettek úgy, hogy a sza­lag kicserélése sok időbe kerül. Jelen találmány már most oly töltény­fcovábbítíóberendezésre vonatkozik, mely az előbb említett hátrányokat kiküszöböli, amennyiben időjárás okozta töltészavarok egyáltalán nem következhetnek be, az ön­működő lövés, megszakítás nélkül a harc céljának eléréséig történhetik és a kira­kás gyorsan és a továbbítpberendezés ré­szeinek a fegyverből valíó kihúzása nélkül végezhető. Ezt azáltal érjük el, hogy a töltények egyes, legcélszerűbben fémből előállított, egy vagy több töltényt befogadó láncszemek által szalagszerű lánccá soroztatnak egy­más mellé; ezen láncszemek a bevezetőké­szüléken valió áthaladásuk után, amidőn te­hát töltényeket már nem tartalmaznak, egyenként és mindegyik külön, a láncról le választatnak, amennyiben az egymásra következő láncszemek kapcsolatát vagy ma­guk a töltények, vagy pedig a láncszeme­ken elrendezett külön berendezések létesí­tik és ezen kapcsolat az előbbi esetben a /

Next

/
Thumbnails
Contents