42945. lajstromszámú szabadalom • Fapadlók leszínelésére szolgáló gép

viegj eien t 1908. évi szeptember lió 25-éu. MAGY. IilR. SZABADALMI jgU HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42945. szám. VIÍI/c OSZTÁLY. Fapadlók leszinelésére szolgáló gép. SCHWENKE ALBERT GYÁROS KLEIN-WELZHEIMBEN. A bejelentés napja 1908 január hó 22-ike. A jelen találmány tárgya fapadlóknak, különösen pedig parquetteknek éles acél­pengék segélyével történő leszinelésére szol­gáló gép. Az ezen célra eddig használt gépek rendesen egy mozgatható állvány­ból és egy, erre mereven ráerősített acél­pengéből (a késből) állottak úgy, hogy a gépnek előretolásakor az ember járásának egyenetlensége folytán a kés hatása is egyen­lőtlen és nagyon bizonytalan volt. Ezért a pengének rúgós alátámasztását kisérlették meg, amikor is azonban a pengék a rugók által egyoldalúan voltak terhelve, minek következtében a munkás kezének nyomása folytán a rúgó nyomása is fokoztatott. A főhiba azonban az volt, hogy a pengék me­rev vezetékekben voltak elhelyezve, miért is nem tudtak a különböző igénybevételek­hez alkalmazkodni. A jelen találmány tárgya már most padlók leszinelésére szolgáló oly gép, mely nemcsak azáltal tűnik ki, hogy ket­tős működéssel bír, azaz, hogy az ide-oda járatás mindkét irányában működik egy-egy késsel, hanem hogy mindegyik kés két-két rúgó által úgyszólván ingaszerűen van alá­támasztva, minek folytán a kések közel ál­landó nyomással hatnak a padlóra és ezt egyenletesen megmunkálják. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgyát képező gép egy foganatosítási alak­jában van föltüntetve. Az 1. ábra a gép oldalnézete, a 2. ábra fölülnézete. A gép gördíthetése céljából az (1) villába ágyazott (2) tengelyre (1. ábra) a (B) görgő van fölszerelve, mely nagy súlyánál fogva egyúttal terhelés gyanánt is szerepel. De lehet ezen merev rendszer helyett a (2) ten­gely végcsapjaira egy-egy futókereket al­kalmazni, amikor is a (3) görgő csak a ter­helő súlyt képviseli. Az (1) villa (5 és 6) csuklóiban (2. ábra) a kettős szögvas, ill T-alakú (7) késtartók akként vannak elren­dezve, hogy egymástól függetlenül föl és alá mozoghassanak. A késtartókra vannak erősítve a (9), ill. (10) kések (1. ábra). Az (1) villára két pár merev (11, 12) kar van alkalmazva (2. ábra), melyekre a (13 és 14) rngók támaszkodnak (1. ábra. A (13) rúgó másik vége a (7) késtartóra van erő­sítve, a (15) rúd pedig a (11) kar egy nyí­lásán akként halad át, hogy abban kissé szabadon ide-oda mozoghat, mely szabad mozgathatóságra akkor van szükség, ha a késtartó csuklója körül elfordul. Hasonló módon van elrendezve a (8) késtartó is, melynél a (14) rúgó (16) rúdja (12) bütykön kissé szabadon mozoghatóan halad át. A rugók a (17 és 18) csavar anyákka

Next

/
Thumbnails
Contents