42940. lajstromszámú szabadalom • Eljárás phenolokból és formáldehidból képezett oldhatatlan és nem olvadó kondenzációs termékek előállítására

viegjelent 1908. évi szeptember hó 25-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI H1V atal. SZABADALMI LEÍRÁS 42940. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Eljárás fenolokból és formaldehidből képezett oldhatlan és nem olvadó kondenzációs termékek előállítására. DR BAEKELAND LEÓ H. VEGYÉSZ YONKERSBEN. A bejelentés napja 1908 február hó 1-ike. Fenoloknak aldehidekre és különösen for­maldehidekre valp behatása sokkal bonyo­lultabb folyamatot képez, semmint az első I pillanatra látszana. Anélkül, hogy elméleti fejtegetésekbe bocsátkoznánk, általános^ ságban azt állithatjuk, hogy aszerint, hogy milyen a mennyiségek viszonya, a hőmér­séklet, milyenek a kondenzálj hatóanya­gok és előkészítő eljárások, oly terméke­ket nyerhetünk, melyek fizikai és kémiai tulajdonságaikra nézve egymástól külön­böznek és melyeknek ipari alkalmazható­sága széles határok között fekszik. Egye­sek folyósak, mások szilárdak; az utóbbiak között egyesek jól kiképezett kristályos testek, mások gyantaszerű külsővel bíró amorf masszák. Ezen gyantaszerű termé­kek ismét olyanokra oszthatók, melyek megolvaszthatok és alkoholban, valamint hasonló oldószerekben oldhatók és másokra, melyek meg nem olvaszthatok, nem oldha­tók és nagyobb keménységi fokkal bírnak. Ezen utóbbi termékeknek alkalmas tech­nikai föltételek mellett való előállítása ké­pezi jelen találmány főtárgyát és alkohol­bán oldható termékeknek ismert előállítási eljárásaitól épen ebben különbözik; ily is- ( mert eljárások De Laire-é (361539. számú í francia szabadalom), Blumer-é (12880— 1902. angol szabadalom). Oldhatlan, meg nem olvasztható termé­ket először 1891-ben Kleeburg említ (Ann. Chem. Pharm. 263., 284. oldal); ez, azon­ban nem ad kompakt, homogén, technikai célokra használható masszát. Hogy ezen nehézségeket elkerüljük, Luft (735258. sz. amerikai, 141552. sz, német 10218. számú angol szabadalmi leirás) azt ajánlotta, hogy a képlékeny kezdeti kon­denzációtermékhez kámfort, gumit, glice­rint, alkoholt vagy hasonló anyagokat ad­junk, hogy a massza megkeményedését megakadályozzuk; Luft ezen keveréket lassú szárításnak vagy párolgásnak vetette alá, niimellett az oldószereket vagy illó termék­keket 50° C. hőmérséklet mellett kiűzte. St-orey (8875—1905. sz. angol szabadialmi leirás) ugyanezen eredményt érbe el azál­tal, hogy fenolfölösleget alkalmazott, t. i. 5 rész fenolt 3 rész formaldehidhez adott, mimellett a fenol, mint oldószer a mere­ven folyós masszában, amely főzés közben leválik, egyelőre ideiglenes szerepet ját­szik. Ezen massza alkalmas formákba ön­tetik és 100° C. alatt lévő (körülbelül 80° C.) hőmérséklet mellett száríttatik,

Next

/
Thumbnails
Contents