42908. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás beszélgetés számlálókhoz olyan számlálógépeknél, melyeknél több állomás van egy központhoz vezető vezetékhez kapcsolva és a központban ezen állomások mindegyik számára külön beszélgetésszámláló van elrendezve

Megjelent 1908. évi szeptember hó 31-én. MAGY. j-jjw Kitt. SZABADALMI M J HIV AT AL SZABADALMI LEÍRÁS 42908. szám. Vll/j. OSZTÍLY. Kapcsolás beszélgetésszámlálókhoz olyan távbeszélő telep éknél, amelyeknél több állomás van egy a központhoz vezető vezetékhez kapcsolva és a központban ezen állomások mindegyike számára külön beszélgetésszámláló van elrendezve. TELEPHON-APPARAT-FABRIK E. ZWIETUSCH & CO. GÉG CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1907 március hó 13-ika. Elsőbbsége 1907 január 21-ével kezdődik. Jelen találmány tárgya kapcsolás beszélge­tésszámlálókhoz olyan távbeszélőtelepeknél, amelyeknél több állomás van a központhoz vezető vezetékhez kapcsolva és a központ­ban mindegyik állomásról folytatott beszél­getés számláltatik. Hogy ez esetben az ille­tékeket a különböző előfizetők között, mind­egyik állomásról folytatott beszélgetések számának megfelelőleg, helyesen eloszthas­suk, olyan készülékekről kell gondoskodnunk, amelyek az egyes előfizetők részéről történő fölhívásokat külön följegyzik és megszám­lálják. Ezen célból szokásos a központban mindenik, az illető központi vezetékhez kap­csolt állomás számára külön beszélgetés­számlálót elrendezni, amely a hozzátartozó állomás hívásánál ennek kapcsoló áramkörével alkalmas módon összeköttetik és azután a központ részéről történő megkérdezésnél vagy megkérdezés után tovább iktatta tik. A kapcsolások ezen osztályába, amelynél a hibás számlálás úgyszólván teljesen ki van zárva, tartozik jelen találmány. Az ismeretes elrendezésekkel szemben jelen találmányt az jellemzi, hogy a hívó állomáshoz tartozó beszélgetésszámlálókiválasztását olyan áram­szabályozó-készülék segélyével foganatosít­juk, amely az illető állomáson a hallgató leakasztásánál a központi vezetékhez hídba kapcsoltatik. Ilyen áramszabályozó készülék gyanánt előnyösen nagy ellenállást vagy máseffélét használunk, amely a hallgató le­akasztásánál a központi vezetéken átfolyó áramot oly mértékben gyengíti, hogy az áramerősság bár elégséges arra, hogy a hívó jelt a központban működtesse, de nem elég arra, hogy az erősebb áramnál a számlálót kikapcsoló készüléket működtesse. Ennek folytán az illető számláló a központi veze­tékhez marad kapcsolva. Ha ellenben olyan más állomás hívja a központot, amelyen az áramszabályozókészülék hiányzik, akkor a hallgató leakasztásánál az áram olyan erős, hogy az úgy a hívó jelzést, mint az előbb említett állomáshoz tartozó számlálót kiiktató készüléket működésbe hozza és egyidejűleg a hívó állomáshoz tartozó beszélgetésszám­láló a központi vezetékkel köttetik össze. Annak megakadályozása végett, hogy az említett áramszabályozó készülék a fönn­álló összeköttetés tartama alatt a beszéd­áramok átvitelét károsan befolyásolja, az

Next

/
Thumbnails
Contents