42907. lajstromszámú szabadalom • Újítások írógépeken

Megjelent 1908. évi szeptember hó 31-én. MAGY, ABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42907. szám. ix/e. OSZTÁLY. Újítások írógépeken. YOST WRITING MACHINE COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1907 április hó 15-ike. Jelen találmány általában látható írású írógépekre s főként a betűmozgató szer­kezeteknek a 40510. sz. szabadalommal vé­dett kiviteli alakjaira vonatkozik. A találmány tárgya oly írógépszerkezet, melyben a betűkarok szorosan egymás mel­lett és tömör elrendezésben feküsznek a kosárban vagy tartójukon, anélkül, hogy a festő párnán vagy más nyugaszon, vagy annak közelében egymáshoz ütköznének, midőn két szomszédos betűkar majdnem egyidejűleg hozatik működésbe. A találmány tulajdonképeni tárgya, to­vábbá az egyes részletek és azoknak elren­dezése és kombinálása az alábbi leírásban lesz ismertetve és a miellékelt rajzokon látható, melyeken az 1. ábra az írógép oldalnézete s részben függélyes hosszmetszete a találmány lé­nyegéhez tartozó részek föltüntetésével, a 2—7. ábrák a hat első betűkart és né­mely szomszédos részek oldalnézeteit mu­tatják a gép baloldalától jobbfelé szá­mítva, a 8. ábra egy magános betűkarnak na­gyobb léptékben rajzolt fölülnézete, a 9. ábra a 2. ábra metszete az x—x vo­nal szerint, nagyobb léptékben rajzolva és a nyíl irányában nézve, a 10. ábra a betűmozgatjó karok egyiké­nek nagyobb léptékben rajzolt fölülnézete és a vele összekötött betűkar és függesztő egy részének metszete, a 11. ábra az összes betűkarok végeinek töredékes fölülnézete kiterítve gondolt helyzetben. Az (1) gépállvány sarkain (2) oszlopok nyúlnak fölfelé, melyek a fölső (3) le­mezt vagy fedőlapot hordják. A főáll­ványba egy (4) segédállvány van le vehe­tően szerelve, mely a betűmozgátó szer­kezet különböző részeit hordja. Ezen cél­ból a segédállványba egy (5) tengely van ágyazna, mely körül a (7) billentyűfejek­kel ellátott (6) billentyűkarok foroghatnak s ez utóbbiak egy alkalmas univerzális rúd­dal működnek össze, mely viszont a gép fölső részén elrendezett kocsi kiakasztá­sára szolgáló szerkezetet működteti. A kocsi a szokott mjódon a gép egyik oldaláról a másik oldal felé mozog s az 1. ábrán csak vázlatosan jelzett (8) hengert hordja. A kocsi és a kiakasztására szolgáló szerke­zet tetszőleges lehet s a rajzokon, mint j a találmányhoz nem tartozó részlet, nincs föltűnte tve. A (4) segédállvány egy szegmensalakú (9) karimával bír, mely a (10) csavarszö-

Next

/
Thumbnails
Contents