42901. lajstromszámú szabadalom • Fölsővilágítású ablakok nyitására és zárására szolgáló szerkezet

Megjelelt t 1908. évi szeptember lio 21-én. MÁGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 42901. szám. VITI/b. OSZTÁLY. Felső világítású ablakok nyitására és zárására szolgáló szerkezet. KOZÁK ISTVÁN LAKATOSSEGÉD TOLNÁN. A bejelentés napja 1907 január hó 11-ike. A gyakorlatban eddigelé ismeretessé vált fölső világítású ablakok nyitására és zárá­sára szolgáljó szerkezetek a tapasztalat sze­rint azon hátránnyal bírnak, hogy az ablak­szárnyak mozgatását, eszközlő emelőkarok minden egyes állásuknál bizonyos holt moz­gást engednek meg úgy, hogy pontos, lég­mentes zárás — ami higiéniai szempontr bíól fölötte kivánatos volna — egyáltalá­ban nem biztosítható. Ezen említett hátrány teljes megszünte­tését célozza jelen találmánybeli szerke­zet, mely a mellékelt rajzokon két példa­képem szerkezeti megoldásban látható, ne­vezetesen az 1. ábrán vízszintes csapok körül kettős ablakokhoz tartozó nyitón és záró­szerkezet oldalnézetben; a 2. ábrán pedig függőleges csapok körül forgó kettős ablakokhoz, való nyitó-és záró­szerkezet elölnézetben, zárt helyzetben a mellső ablakszárnyak elhagyásával; a 3. ábrán ugyanez oldalnézetben, iil. az ablakfélfa a 2. ábra II—II vonala szerinti metszetben az (x) nyílirányban nézve, nyi­tott helyzetben és a tulajdonképeni ablak­mozgató szerkezetet működtető tolórudazat is föltüntetve; végül a 4. ábra részletrajz. A találmánybeli ablaknyitó, ill. zárószer­kezet lényegében kétféle mechanizmusból tevődik össze, u. i. az egyik a tuiajdonké­peni ablakszárnymozgató szerkezet, a má­•sik pedig az ezt befolyásoló, kézzel mű­ködtetett tolórudazat, ill. az ehhez tar­tozó forgató mechanizmus. Az (1) ablak­félfa fölső (2) párnafáján megerősített (3, 3) csapágyakban ágyazott és az ablak egész szélességében végigvonuló (4) tengely, a ráékelt (5) emelőkar és az ennek (6) végé­hez csuklósan kapcsolt (7) rúd, valamint ez utóbbival hasonló módon összekötött és az ablakfélfán megerősített (8 és 9) vezeté­kekben egyenesben vezetett (10) rúd, ill. az evvel csuklósan kapcsolatos (11). rúd, továbbá ezen (11) rúd másik végével a (12) helyen összekötött és a (13) csapon ágya­zott (14) emelőkar segélyével a (15) kézi­emelő által forgattatik. A (4) tengelynek itt említett forgatása a következő módon használtatik föl a vízszintes (16), ill. (17) csapok körül elforgatható (18), ill. (19) ablakszárnyak nyitására, ill1 . zárására. A (18 és 19) ablakszárnyak együttes és egyenlő mérvű nyitásának, ill zárásának lehetővé tétele céljából mindkét (1) ablak­félfa belső oldalán egy-egy vízszintes (20)

Next

/
Thumbnails
Contents