42900. lajstromszámú szabadalom • Kúpkerékhajtás mótorjárművek hajtókeréktengelyei számára

Megjelent 1908. évi szeptember hó 31-én. r/ WJ / MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 42900. szára. XX/a/2 OSZTÁLY Kupkerékhajtás mótorjárművek hajtókeréktengelyei számára. DAIMLER-MOTOREN-GESELLSCHAFT CÉG UNTERTÜRKHEIMBEN. A bejelentés napja 1907 február hó 26 ika. Elsőbbsége 1906 március 19-ével kezdődik. Jelen találmány mótorjárművek hajtóke­réktengelyei számára való kúpkerékhajtásra vonatkozik. Ezen hajtásnál a mozgásnak a mótertengelyről a hajtókeréktengelyekre való átvitele ismert módon egy különbzéki hajtás közvetítésével történik, melynek köz­ponti kerekei a hajtó kúpkerekekkel ugyan­azon tengelyben fekszenek. A találmány értelmében már most a haj­tást oly módon foganatosítjuk, hog}' a hajtó kúpkerekeket és a hajtott kúpkerekeket külön-külön egyenlő nagyra készítjük és hogy a két hajtó kúpkereket összekütő kii­lönbzéki hajtást közlőmű gyanánt rendez­zük el, mimellett a kiilönbzéki hajtás köz­ponti kerekeinek és a két hajtó kúpkerék­nek közös tengelye a hajtó kúpkerekek egyenlő nagysága folytán a hajtott kúp­kerekek tengelyeivel egyenlőtlen szögeket képez. Ezen hajtásnál, ha a kocsikerekek ferdén állnak, a két hajtókeréktengelyt üregesre is készíthetjük és egy szöget képező helyt­álló tengelyre tolhatjuk föl, mi mellett a két hajtó kúpkeréktengely közül a hosz­szabbik a szöget képező tengelynek egy, szükség esetén ágyazás gyanánt szolgáló kivágásán halad át. Ezen hajtás az ismert szerkezetekkel szemben lényeges előnyöket ad. A két futó­tengelyrészt közvetlenül vagy egy közlő­műtengely közvetítésével hajtó két kúpke­rék egyenlő nagy átmérővel bír, arai a kü­lönböző .kerékátmérővel biró ismert szerke­zetekkel szemben előnyös, mert a két ke­réken átvezetett erők egyenlő nagyok. Ezen­kívül a kerékpárok átmérője kicsire vehető, miáltal a köpeny külső méretei is csök­kennek és fölösleges súly megtakarítása mellett a szerkezet szilárdsága növeltetik. A hajtás és a köpeny méreteinek csökken­tése azon további előnynyel bír, hogy a kocsi alacsonyra készíthető és gyengébb rugók alkalmazhatók. A mellékelt rajzon az új hajtás két kivi­teli alakja van föltíintetve. Az 1. ábra a 2. ábra A—B vonala szerinti metszete. A 2. ábra a kiilönbzéki hajtás tengelyei mentén vezetett hosszmetszet. A 3. ábra az 1. ábra C—D vonala szerinti metszet. A 4. ábra az 1. ábra E—F vonala szerinti metszet. Az 5. és 6. ábra a kűlömbzéki hajtás két planétakerekének metszete. A 7. ábra ferdén álló kerekek hajtásváz-i lata a 2. ábrabeli nyíl irányában nézve. A

Next

/
Thumbnails
Contents