42878. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromos fényívek vagy kisülések széthúzására és készülék gázoknak vegyi egyesítésére, ill. fölbontására

Megjelent 1 i)Q8. évi szeptember l i ó 19-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42878. szám. VII/b. OSZTÁLY. Eljárás elektromos fényívek vagy kisülések széthúzására és készülék gázoknak vegyi egyesítésére, illetőleg fölbontására. THORESEN JOHAN JETMUND MÉRNÖK CHRISTIÁNIÁBAN ÉS THARALDSEN FILIP MÉRNÖK MERAKERBEN. i A bejelentés napja 1905 március hó 9-ike. Elektromos íveknek mágneses mező segé­lyével való széthúzása már ismeretes, lásd pl. az «Elektrochemische Zeitschrift» 1903. évi október havi füzetében leírt Roggersen, Statter és Stevenson-féle módszert, vagy pl. a villámhárítóknál alkalmazott külön­böző berendezéseket. Azonban az elektro­mos íveknek vagy kisüléseknek mágnesek segélyével való széthúzásában álló összes ismert eljárásoknál az ív mozgása és idő­tartama nem szabályozható, mely szabályo­zás létesíthetése természetesen nagy jelen­tőséggel bír. Jelen találmány tárgya eljárás elektromos íveknek vagy kisüléseknek forgó mágneses mező segélyével való széthúzására. E cél­ból két vasmag között forgó mágneses mezőben, a mezőre merőlegesen elektróda­párokat rendezünk el, miáltal az íveknek azon alakot, sebességet és időtartamot ad­hatjuk, mely a legnagyobb haszonhatást eredményezi1 Az eljáráson kívül, a talál­mány oly készülékre is vonatkozik, mely gázoknak, pl. a levegőnek az ily módon széthúzott ívek vagy kisülések segélyével történő egyesítésére, illetőleg fölbontására szolgál. A forgómező különféleképen állítható elő. Uj eljárást képez a következő: Mint ismeretes többfázisú váltakozó áram segélyével a primértekercsek különleges elrendezése által a többfázisú- vagy forgó­áramú motoroknál forgó mezőt állítunk elő. Ha egy ily forgóáramú mótor statorjába forgóáramot vezetünk, akkor a rotor teker­cselésében elektromos áram indukáltatik. Az elektromos, forgómező és a rotor te­kercselésben indukált áram közötti elektro­dynamikus hatás oly forgónyomatékot állít ugyanis elő, mely a rotort forgásra kény­szeríti. Ha már most a berendezést oly módon foganatosítjuk, hogy a rotor forgásában gátoltatik és a rotortekercset megszakítjuk, valamint a megszakítás két sarkát (az elektródákat) a mezőbe, ennek irányára merőlegesen vezetjük be, akkor a stator és rotor közötti térben elektromos fényívet vagy kisülések sorozatát állítjuk elő, me­lyeken az elektromos áram a mezőre merő­legesen halad át. Az ívekben átmenő áram és a forgó mező kombinált hatása által előállított elektrodynamikus erő hatása következtében

Next

/
Thumbnails
Contents