42871. lajstromszámú szabadalom • Hámiga-léc

Megjelent 1U08. évi szeptember hó 10-én. MAGY. KIR. SZABADALMI JÉh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42871. szám. XX/d. OSZTÁLY. Hámiga-léc. NEJEDLO FEBENC JÓZSEF KEBESKEDÖ KÖNIGL­WEINBEBGENBEN ÉS PAVLISTA FEBENC JŐZSEF KEBESKEDÖ ZIZKOVBAN. A bejelentés napja 1907 december hó 29-ike. Az -ezideig használatos hámiga-léceket vagy tömör vas rudakból vagy pedig fából készítették és pedig a fából készült hámiga­léc egy vagy két részből állott. De a hámiga-lécek ezen kiviteli alakjainak külön­féle hátrányai vannak. A vas hámiga lécek csak könnyebb járművekhez alkalmazhatók, míg nehezebb járműveknék súlyuk miatt (mivel tömörebb alakban kell őket előállí­tani) alkalmazásuk nem előnyös. Két részből álló fahátniga-lécek készítésére természet­ben görbén nőt farészeket használnak, melyeknek alakja közelítőleg megegyezik a hámiga alakjával. Mivel azonban ilyen fa kevés van, azért ezeket tölgyfalécekkel helyettesítik, melyeket ismert módon gő­zölés által a hámigának megfelelő alakra hajlítanak meg. Minden fahámiga-lécnek azonban az a hátránya, hogy nagyon gyak­ran törik, mivel számos helyen át van fúrva és szöggel át van lyukasztva, miáltal tar­tóssága és szilárdsága jelentékenyen csök­ken. A gőzölés útján egy darabból készült hámiga-lécek tartósság szempontjából jobbak ugyan, mint azok, melyek két részből álla­nak, de ezeknek viszont az a hátrányos tulajdonságuk van, hogy ki lévén téve az 'dőjárási viszonyoknak, pl. esőnek, fagynak, a napsugarak melegének, stb. elveszítik eredeti alakjukat és ezáltal a hámigát de­formálják. A jelen találmány tárgyát egy olyan hámiga-léc képezi, melynél a fölsorolt hát­rányok mind ki vannak küszöbölve. A mellékelt rajzok két foganatosításban tün­tetik föl a hámiga-lécet és pedig az 1. ábra az egy darabból készült hámiga­lécnek hosszmetszetét és az egész hámigá­nak részleges előlnézetót tünteti föl, a 2. ábra ugyanazt oldalnézetben ábrázolja, a 3. és 4. ábrák az 1. ábra I—I., illetve III—III. vonalai szerint vett metszetek, míg az 5—7. ábrák az első foganatosítás egyes szerkezeti részleteit tünteti föl. A 8. ábra egy két részből álló hámiga­lécet tünteti föl függélyes hosszmetszetben, a 9. ábra ugyanazt a IV—IV. vonal szerint vett metszetben mutatja, a 10. ábra pedig egy szerkezeti részletet ábrázol. A hámiga-léc a hámiga alakjának meg­felelően meghajlított U-keresztmetszetű (a) fémsínből van előállítva, mely hátlapján egy félkör keresztmetszetű (b) gyűrűvel van merevítve és az U-keresztmetszet

Next

/
Thumbnails
Contents